Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca Edukacja

Oferta: XXXIX Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu

XXXIX Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy

Tematyka Inne
Organizator -
Opis

XXXIX Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy

 

 

12-13 kwietnia 2018 Warszawa

 

Miejsce:

 

ADN
Centrum Konferencyjne
Budynek Atrium Tower
Al. Jana Pawła II 25

00-854
Warszawa

 

Dzień
1 Konferencja

 

"Prawo pracy w 2018
r. – kontrowersyjne aspekty, najnowsze orzecznictwo, ostatnie i planowane
zmiany"

 

Główne zagadnienia kongresu:

 

·        
Prezydencki projekt nowelizacji Kodeksu pracy oraz inne planowane
zmiany w prawie pracy. Co to oznacza dla pracodawców?

·        
Wybrane aspekty
pracy w niedziele i święta w kontekście najnowszych ograniczeń i zakazów

·        
Urlopy wypoczynkowe i inne okresy
niewykonywania pracy - zasady udzielania i planowane zmiany w tym zakresie

·        
Zatrudnianie
cudzoziemców po zmianach od 1.01.2018 r.

·        
Umowy o dzieło i umowy zlecenia – zasady
rozróżnienia ich przedmiotu zgodnie z aktualnym orzecznictwem

·        
Jakie nowe obowiązki dotyczące pracodawców
przewiduje ustawa o jawności życia publicznego?

 

 

PROGRAM:

 

08:30-
09:00 Rejestracja, Kawa powitalna

 

09:00
– 09.20 Powitanie gości, przedstawienie agendy, prezentacja Firmy Grupa
Most Wanted! Sp. z o.o.

 

09:20
- 10:05 Prezydencki projekt nowelizacji Kodeksu pracy oraz
inne planowane zmiany w prawie pracy. Co to oznacza dla pracodawców?

Celem inicjatywy ustawodawczej Prezydenta RP,
której efektem jest projekt nowelizacji Kodeksu pracy, jest wprowadzenie zmian
ułatwiających pracownikom realizację uprawnień pracowniczych. Warto spojrzeć na
proponowane zmiany także z punktu widzenia pracodawcy.

Planowane zmiany dotyczą m.in. dyskryminacji,
mobbingu, świadectw pracy, roszczeń związanych z wadliwym rozwiązaniem stosunku
pracy, uprawnień rodzicielskich.

·        
Planowana zmiana: Stworzenie otwartego katalogu
przesłanek uzasadniających dyskryminację, skąd pracodawca będzie wiedział czy dyskryminuje?

·        
Planowana zmiana: Objęcie szczególną ochroną
związaną z rodzicielstwem osób innych niż matka i ojciec dziecka - co to
oznacza w praktyce?

·        
Planowana zmiana: Umożliwienie niedochodzenia
od pracodawcy odszkodowania także w sytuacji, gdy pracownik nie rozwiązał
stosunku pracy - czy spowoduje to lawinę pozwów o mobbing?

·        
Planowana zmiana: Zmiany w zakresie przepisów
dot. świadectw pracy - jakie będą nowe zasady?

·        
Inne zmiany w prawie pracy, w tym tzw. nowy
Kodeks pracy - co czeka pracodawców.

Prelegent: Anna
Ślężąk – Gąsiorowska, Radca prawny

 

10.05 – 10.20
pytania z Sali do prelegenta

 

10.20
- 10.35 PRZERWA

 

10.35 - 11.20 Wybrane
aspekty pracy w niedziele i święta w kontekście najnowszych ograniczeń i
zakazów

·        
Pojęcie niedzieli i święta na gruncie obowiązujących
przepisów prawa i możliwości pracodawcy w tym zakresie;

·        
Czy w szczególnych okolicznościach można
powierzyć pracownikom pracę w niedzielę mimo ustawowego zakazu?

·        
Zasady rekompensowania pracy w niedziele i
święta;

·        
Kumulacja pracy w niedziele i święta z
nadgodzinami dobowymi i średniotygodniowymi – w jaki sposób prawidłowo
rozliczać wynagrodzenie za pracę?

·        
Podróże służbowe odbywane w niedzielę – czas
pracy czy czas "wolny"?

·        
Najnowsze ograniczenia związane z
funkcjonowaniem placówek handlowych w niedziele i święta.

 

Prelegent:
Michał Szuszczyński, Radca prawny

 

11.20 – 11.35
pytania z Sali do prelegenta

 

11.35
– 12.35 Urlopy wypoczynkowe i inne
okresy niewykonywania pracy - zasady udzielania i planowane zmiany w tym
zakresie

·        
Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych –
trudne sytuacje – urlop bez wniosku urlopowego, urlop zaległy, urlop na
żądanie, przedawnienie prawa do urlopu;

·        
Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy
– krok po kroku;

·        
Zwolnienia od pracy dla krwiodawców, w ramach
urlopów okolicznościowych, w związku z wychowywaniem dziecka, na poszukiwanie
pracy;

·        
Zasady udzielania przerw w pracy – rodzaje
przerw i prowadzenie dokumentacji wejść i wyjść;

·        
Odpoczynki od pracy – udzielanie, skracanie,
równoważenie;

·        
Odbiór czasu wolnego za nadgodziny – zasady
udzielania w praktyce;

·        
Niewykonywanie pracy, a uprawnienia
rodzicielskie – przerwy na karmienie, udzielanie dwóch dni opieki, praca przy
komputerze.  

 

Prelegent:
Piotr Wojciechowski, Adwokat, publicysta, ekspert prawa pracy

 

12.35 – 12.50
pytania z Sali do prelegenta

 

12.50 – 13.35 LUNCH

 

13.35
- 14.35 Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach od 1.01.2018 r.

·        
Zmiany w katalogu sytuacji wymagających
zezwolenia;

·        
Przegląd wybranych sytuacji niewymagających
zatrudnienia;

·        
Procedura zatrudniania cudzoziemców po
31.12.2017 r.;

·        
Nowy tym zezwoleń – zezwolenia na pracę
sezonową;

·        
Nowa procedura zatrudniania na oświadczenie;

·        
Centralny rejestr oświadczeń;

·        
Dalsze zatrudnienie po wygaśnięciu
oświadczenia a przed uzyskaniem zezwolenia na pracę;

·        
Rejestrowanie pobytu cudzoziemców unijnych;

·        
Nowe zasady nadawania numeru PESEL
cudzoziemcom.

 

Prelegent:
Paweł Ziółkowski, Prawnik, trener, publicysta

14.35 – 14.50
pytania z Sali do prelegenta

 

14.50 - 15.05 PRZERWA

 

15.05
– 15.50 Umowy o dzieło i umowy zlecenia
– zasady rozróżnienia ich przedmiotu zgodnie z aktualnym orzecznictwem

·        
Jak rozumieć pojęcie rezultatu umowy o dzieło?

·        
Czy dziełem może być wykonywanie regularnie
pewnych zadań?

·        
Czy szkolenia i lektoraty językowe mogą być
organizowane w oparciu o umowy o dzieło?

·        
Czy wykonanie określonych czynności w procesie
budowlanym może mieć miejsce na podstawie umowy o dzieło?

·        
Czy powtarzalne wykonywanie określonych
czynności może mieć postać umowy o dzieło?

 

Jakie nowe obowiązki dotyczące
pracodawców przewiduje ustawa o jawności życia publicznego?

·        
Kto może zostać sygnalistą i jak będzie można
zdobyć taki status?

·        
Na czym będzie polegała ochrona stosunku pracy
sygnalisty?

·        
Jakie działania antykorupcyjne będą musieli
podjąć pracodawcy?

·        
Czy wszyscy pracodawcy będą musieli opracować
kodeksy etyczne?

·        
Kto będzie nakładał kary na firmy
nieprzestrzegające procedur antykorupcyjnych?

 

Prelegent:
Łukasz Prasołek, Prawnik, publicysta, ekspert prawa pracy

 

15.50 – 16.05
pytania z Sali do prelegenta

 

16.05 – 16.20 

Czas trwania 1
Początek 2018-04-12
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja mazowieckieznajdź stancję
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo
tylko kursy e-learning
tylko kursy e-learning

Oferty dostarczają serwisy:

Ostatnio przeglądane oferty

Przydatne linki