Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca Edukacja

Oferta: Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu

Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych

Tematyka UE
Tryb wykłady
Organizator Europoint
Opis

Opis szkolenia Cel szkolenia:

Wyposażenie uczestników w wiedzę oraz praktyczne umiejętności pozyskiwania dotacji z funduszy unijnych.

Szkolenie kierowane jest do:

Przedstawicieli przedsiębiorców, samorządów oraz innych instytucji, zainteresowanych bezpośrednim pozyskiwaniem dotacji z Funduszy Unijnych, osób planujących połączenie swojej kariery zawodowej ze specjalizacją w przygotowywaniu wniosków w ramach Funduszy Strukturalnych, osób rozpoczynających działalność gospodarczą.


Wielkość grupy 20
Poziom zaawansowania początkujący
Program szkolenia DZIEŃ I - zajęcia w godzinach 10.00-17.30

1. FUNDUSZE STRUKTURALNE W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2007 – 2013

•Omówienie występujących w oficjalnych dokumentach pojęć i aktów prawnych
•Przedstawienie dokumentów programowych Funduszy Strukturalnych w Polsce w latach 2007-2013
•Omówienie założeń Programów Operacyjnych 2007 – 2013 w zakresie dokumentów programowych, sytemu instytucjonalnego, możliwości finansowania poszczególnych przedsięwzięć:
- PO Innowacyjna Gospodarka,

- Infrastruktura i Środowisko,

- Kapitał Ludzki,

- Europejska Współpraca

- Rozwój Polski Wschodniej,

- Regionalne Programy Operacyjne

•Praca warsztatowa - poszukiwanie źródeł dofinansowania w ramach programów dla poszczególnych przedsięwzięć i rodzaju beneficjentów.
2. OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

•Przedstawienie ścieżki aplikowania o uzyskanie dotacji w instytucji wdrażającej
•Poszczególne etapy aplikowania i odwoływania się od decyzji
•Omówienie dokumentacji konkursowej dla wybranego działania
3. ZASADY WDRAŻANIA FUNDUSZY - KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW

•wytyczne dotyczące kwalifikowalności kosztów
•wskazanie przykładowych różnic kwalifikowalności kosztów w wybranych programach
•finansowanie krzyżowe (cross financing)
•praca warsztatowa - opracowanie zestawu kosztów do przykładowych projektów i wskazanie kosztów kwalifikowanych
4. KONSULTACJE.

DZIEŃ II - zajęcia w ggodzinach 9.00-16.30

1. PROJEKT I FORMULARZ WNIOSKU:

•pojęcie projektu
•elementy projektu
•cykl życia projektu
•matryca logiczna jako narzędzie porządkujące wiedzę o projekcie
•omówienie przykładowego formularza wniosku w Generatorze Wniosków
2. PRACA WARSZTATOWA (m.in. praca przy użyciu laptopów)

•wybór działań w ramach programów operacyjnych dla planowanych przedsięwzięć i znalezienie źródła ich finansowania
•opracowanie elementów formularza dla projektów poszczególnych grup
•omówienie i konsultacja prac
•wyznaczenie kryteriów oceny merytorycznej na podstawie przykładowych kart oceny
•Komisje Oceny Projektu - ocena powstałych prac
3. KONSULTACJE

DZIEŃ III - zajęcia w godzinach 9.00 - 16.30

1. BIZNES PLAN/STUDIUM WYKONALNOŚCI projektów inwestycyjnych

•Zasady i cele konstruowania Biznes Planu oraz Studium Wykonalności
•Struktura Biznes Planu oraz Studium Wykonalności
2. BIZNES PLAN/STUDIUM WYKONALNOŚCI projektów realizowanych w ramach funduszy UE – omówienie oraz przykłady:

•Biznes planu dla mikro przedsiębiorstw na przykładzie projektów realizowanych w ramach RPO, PO IG oraz programów Urzędu Pracy.
•Biznes planu dla przedsiębiorstw na przykładzie RPO
•Studium wykonalności projektu infrastrukturalnego na przykładzie RPO,
3. BIZNES PLAN/STUDIUM WYKONALNOŚCI DO PROJEKTÓW UNIJNYCH – PRACA WARSZTATOWA

•warsztaty w ramach dwóch sektorów:
A. sektor projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa

B. sektor projektów realizowanych przez samorządy

•warsztaty – przygotowanie wybranych części biznes planów dla projektów realizowany
DZIEŃ IV - zajęcia w godzinach 9.00 - 16.30

1. Rodzaje finansowania inwestycji oraz aspekty finansowe w dokumentacji do programów UE.

2. ANALIZA FINANSOWA w BIZNES PLANIE na przykładzie przedsiębiorstw.

3. PRACA WARSZTATOWA z budowania prognoz oraz przygotowania analizy finansowej do Funduszy Strukturalnych - praca przy użyciu laptopów.

4. WPROWADZENIE do analizy finansowej i ekonomicznej w STUDIUM WYKONALNOŚCI badającej m.in. ASPEKT EKONOMICZNO – SPOŁECZNY inwestycji realizowanej przez gminę lub podmiot zależny.

5. WARSZTATY Z BADANIA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO na przykładzie inwestycji realizowanej przez samorząd - praca przy użyciu laptopów.

6. KONSULTACJE. Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

Program i opisy szkolenia objęte są majątkowym prawem autorskim. Ich kopiowanie i wykorzystywanie jest zabronione.


Trenerzy Anna Malińska-Łagudza - absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, posiada magisterium z pedagogiki oraz socjologii; absolwentka Europejskich Studiów Menadżerskich ukończonych w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Szkoleniami i doradztwem w zakresie projektów współfinansowanych z funduszy unijnych zajmuje się od 2002r. prowadząc szkolenia i konsultacje m.in. dla IMC Polska, Wektor Consulting, MARR w Mielcu, Grupa 24 w zakresie zasad pozyskiwania środków na inwestycje w ramach ZPORR oraz SPO-WKP, wielu instytucji pozarządowych oraz fundacji w zakresie pozyskiwania środków na projekty współfinansowane z programu EFS – SPO Rozwój Zasobów Ludzkich, posiada międzynarodowe doświadczenie jako koordynator polsko-włoskiego projektu językowego finansowanego z programu Leonardo da Vinci, członek Komisji Oceny Projektów dla Działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy" ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

Jacek Świtała - Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, specjalność: Studia Europejskie. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii - pracę doktorską z zakresu rozwoju regionalnego obronił w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa gospodarczego na AE w Krakowie, controllingu finansowego na AE w Krakowie ora z samorządu i administracji w WSAP w Kielcach. Absolwent Postgraduate Study in Management realizowanych przez Krakowską Szkołę Wyższą oraz University of Bedfordshire (Business School of Luton). Absolwent studiów podyplomowych Master of Business Administration. Posiada certyfikat audytora wewnętrznego Ministerstwa Finansów. Członek Komisji Oceniającej w ramach Regionalnego Funduszu Dotacji Inwestycyjnych Phare 2001, Krajowego i Regionalnego Funduszu Dotacji Inwestycyjnych Phare 2002 oraz członek Zespołu Zadaniowego ds. Rozwoju Strategii Eksportu Województwa Małopolskiego. Uczestnik licznych szkoleń organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Ekspert w projekcie polsko-duńskim "Regionalne Wsparcie Innowacyjności i Przedsiębiorczości", powstałego w ramach programu pomocy dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej z inicjatywy Ministerstwa Gospodarki Danii. Uczestnik seminarium szkoleniowego "The Seminar on Land Use and Management" zorganizowanego w Tajwanie przez International Center for Land Policy Studies and Training oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Chińskiej w Taipei. Od 2004 roku główny udziałowiec firmy doradczej Eurofin – doradztwo i szkolenia Sp. z o.o. Autor szeregu prac naukowych poświęconych tematyce rozwoju regionalnego, autor i współautor ponad 300 biznes planów, studiów wykonalności opracowywanych pod kątem aplikowania o fundusze przedakcesyjne i strukturalne dla przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego. W latach 2006-2008 koordynator projektu finansowanego ze ZPORR w Wyższej Szkole Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu. Od 2008 r. asesor w ramach MRPO.

Czas trwania do 2011-11-25
Początek 2011-11-22
Dane kontaktowe

Nazwisko Magdalena Tabor
Telefon 124223065
Email biuro@europoint.com.pl
Inne informacje www.europoint.com.pl

Lokalizacja małopolskieznajdź stancję
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo
Tagi
tylko kursy e-learning
tylko kursy e-learning

Oferty dostarczają serwisy:

Ostatnio przeglądane oferty

Nie przeglądałeś jeszcze żadnych ofert

Przydatne linki