Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca Edukacja

Oferta: ROZPOCZĘCIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - ASPEKTY PODATKOWE I KSIĘGOWE

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu

ROZPOCZĘCIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - ASPEKTY PODATKOWE I KSIĘGOWE

Tematyka Inne
Tryb ćwiczenia
Organizator CEDOZ Sp. z o.o
Opis

Opis szkolenia Szkolenie adresowane jest do osób pragnących rozpocząć działalność lub prowadzących działalność gospodarczą jako osoby fizyczne lub spółki osobowe. Dotyczy również absolwentów oraz bezrobotnych chcących podjąć ryzyko własnej działalności gospodarczej.


Wielkość grupy 13
Poziom zaawansowania początkujący
Program szkolenia 1. Prawne podstawy prowadzenia działalności gospodarczej
Ustawa o działalności gospodarczej.
Przepisy ogólne, definicje,
Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
Działalność koncesjonowana i regulowana,
Nadzór i kontrola przedsiębiorcy,
Oddziały i przedstawicielstwa,
Mikro, mali i średni przedsiębiorcy.
2. Podatek dochodowy od osób fizycznych.
Podmiot i przedmiot opodatkowania
Źródła przychodów ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczej
Zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 21)
Koszty uzyskania przychodów,
Zdarzenia szczególne – rozliczanie amortyzacji,
- reklama i reprezentacja,
- ujmowanie i rozliczanie leasingu.
Wydatki nie uznawane za koszty uzyskania przychodu (art. 23).
Szczególne zasady ustalania dochodu i podstawy opodatkowania.
Dochód a podstawa obliczenia podatku, wyliczenie podatku
- odliczenia od dochodu,
- odliczenia od podstawy opodatkowania,
- skala podatkowa i wysokość podatku,
- odliczenia od podatku,
- opodatkowanie zryczałtowane,
- podatek liniowy – wyłączenia,
Zaliczki a roczne rozliczenie podatku.
- uproszczone formy płacenia zaliczek,
- obowiązki płatników,
- deklaracje.
3.Zryczałtowane formy opodatkowania.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
- słownik,
- zasady ogólne stosowania opodatkowania zryczałtowanego,
- wyłączenia ustawowe,
- stawki ryczałtowe,
- obowiązkowe ewidencje,
- zaliczki,
- rozliczenia roczne.
Karta podatkowa
- kto może płacić podatek w formie karty podatkowej,
- zasady ubiegania się o „kartę podatkową”,
- zasady kalkulacji stawek podatkowych,
- zaliczki miesięczne i rozliczenie roczne,
- utrata karty podatkowej.
4. Podatek od towarów i usług – podstawowe zasady.

ZAKRES OPODATKOWANIA.
podstawowe pojęcia i definicje,
dostawa towarów i świadczenie usług,
wewnątrzwspólnotowe nabycie i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów,
eksport – import towarów i usług,
OBOWIĄZEK PODATKOWY.
zasady ogólne,
obowiązek podatkowy u małych podatników.
PODSTAWA OPODATKOWANIA I WYSOKOŚĆ PODATKU.
rodzaj działalności a podstawa opodatkowania,
zasady wymiaru i poboru podatku,
stawki podatkowe,
zwolnienia,
szczególne przypadki stosowania stawki 0%..
ODLICZENIA I ZWROT PODATKU.
JAKIE DANE POWINNA ZAWIERAĆ FAKTURA VAT.
faktury krajowe,
faktury zaliczkowe,
faktury dotyczące transakcji międzynarodowych,
zasady korygowania błędów w fakturach (faktury koryg., noty korygujące, anulowanie faktur),
FAKTURY: PRAWO DO REALIZACJI ODLICZENIA PODATKU NALICZONEGO.
data otrzymania faktury jako wyznacznik momentu rozliczenia podatku naliczonego,
data otrzymania faktury a data wykonania świadczenia,
błędy i pomyłki w fakturach VAT a prawo odliczenia VAT przez odbiorcę faktury.
DEKLARACJE I INFORMACJE PODSUMOWUJĄCE, ZAPŁATA PODATKU.
rejestracja,
deklaracje VAT,
informacje podsumowujące,
zapłata podatku.
PROCEDURY SZCZEGÓLNE.
mali przedsiębiorcy,
świadczenie usług turystyki,
dostawa rzeczy używanych, dzieł sztuki, przedmiotów zabytkowych,
SANKCJE W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG.
dodatkowe zobowiązania podatkowe
podmioty powiązane,
obowiązek wprowadzenia kas fiskalnych – niedotrzymanie terminu,
5. Rachunkowość uproszczona – ryczałt ewidencjonowany,
podatkowa księga przychodów i rozchodów,
podstawowe narzędzie księgowe małych podatników ,
obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów (art.24a updof), art. 2 ust.1 i 2 ustawy o rachunkowości – obowiązek i wybór zasad księgowości.
podatkowa księga przychodów i rozchodów – podstawowe pojęcia,
zasady prowadzenia księgi przez podmioty niebędące rolnikami
niezbędne ewidencje - środków trwałych,
- wyposażenia,
- imienne karty wynagrodzeń (przychodów),
- ewidencje VAT,
działalność kantorowa i lombardowa,
Zaprowadzenie PKPiR
- rozpoczynanie działalności
- forma i ilość ksiąg,
Dokonywanie wpisów do ksiąg – terminy,
Dokumenty źródłowe będące podstawą wpisu do ksiąg – dowody księgowe,
- faktury,
- rachunki,
- dowody wewnętrzne,
- inne dokumenty,
- materiały i towary powierzone,
Poprawiane wpisów - zapisy korygujące,
Rzetelność i niewadliwość ksiąg – sankcje,
Zapisy w księgach i ewidencjach VAT
- kwoty netto a podatek naliczony i należny,
- VAT zaliczany w koszty.
Środki trwałe – amortyzacja a koszty
Spis z natury
- zasady i terminy sporządzania,
- rozliczenie (wpływ na koszty).
Zamykanie ksiąg
- roczne zamknięcie,
- inne zdarzenia skutkujące zamknięciem ksiąg,
Zaliczkowe i roczne wyliczenie podatku dochodowego na podstawie prowadzonej księgi.
Przechowywanie ksiąg.
Komputerowe rozliczanie ksiąg – ćwiczenia praktyczne
Praktyczne stosowanie programów do prowadzenia ksiąg,
konfiguracja programu do założenia i prowadzenia księgi,
klasyfikacja dokumentów księgowych i ich komputerowe wprowadzanie
zamknięcia miesięczne i przygotowanie raportów podatkowych (zaliczkowych),
zakładanie ewidencji pomocniczych i rejestrów VAT,
- sporządzenie remanentu i rozliczenie, zamknięcie roczne.
6. Ordynacja podatkowa – prawa i obowiązki podatników, postępowanie kontrolne, podatkowe i odwoławcze,
PRZEPISY OGÓLNE
- stosowanie ustawy,
- podstawowe pojęcia – słownik.
Organy podatkowe i ich właściwość
- pojęcie organu podatkowego,
- interpretacja przepisów prawa podatkowego,
- właściwość rzeczowa i miejscowa organów podatkowych.
Zobowiązania podatkowe
- podstawa i termin powstania zobowiązania podatkowego,
- odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta,
- terminy płatności,
- zaległość podatkowa, odsetki, opłata prolongacyjna, nadpłata,
- wygaśnięcie zobowiązań podatkowych,
- odpowiedzialność solidarna, prawa i obowiązki następców prawnych.
Kontrola Podatkowa
- czynności sprawdzające,
- organ kontrolujący i cel kontroli podatkowej,
- podstawa przeprowadzenia kontroli podatkowej,
- wszczęcie kontroli podatkowej,
- przebieg i czas trwania kontroli,
- uprawnienia kontrolującego i kontrolowanego,
- protokół pokontrolny,
- korekta deklaracji podatkowych.
Postępowanie Podatkowe
- zasady ogólne prowadzenia postępowania podatkowego,
- strony postępowania podatkowego, wyłączenia,
- doręczenia, wezwania,
- przywrócenie terminu.
Wszczęcie i prowadzenie postępowania
- wszczęcie na żądanie strony lub „z urzędu”,
- protokoły i adnotacje,
- dowody,
- rozprawa podatkowa,
- zawieszenie postępowania,
- wydanie decyzji,
- elementy decyzji,
- postanowienia.
Postępowanie odwoławcze
- prawo i terminy do odwołania ,
- elementy odwołania,
- adresat odwołania,
- wykonanie decyzji - wstrzymanie wykonania decyzji,
- zażalenia,
- zasady postępowania organu odwoławczego,
- decyzja organu odwoławczego,
- wznowienie postępowania odwoławczego,
Nieważności decyzji ostatecznej,
Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej,
Wygaśnięcie decyzji.
7. Opłata skarbowa, podatek od czynności cywilno- prawnych, podatki opłaty lokalne.

Opłata skarbowa
przedmiot opłaty skarbowej,
zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe,
zapłata i ewentualny zwrot opłaty skarbowej,
właściwość organów skarbowych.
Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

czynności opodatkowane,
zwolnienia przedmiotowe,
powstanie obowiązku podatkowego,
podstawa opodatkowania i wysokość podatku (stawki podatkowe),
zwolnienia podmiotowe w podatku od czynności cywilnoprawnych,
zapłata (pobór) i zwrot podatku,
właściwość miejscowa organów podatkowych,
Podatek od spadków i darowizn

przedmiot opodatkowania i zwolnienia przedmiotowe,
obowiązek podatkowy – podmiot obowiązku,
podstawa opodatkowania,
stawki i wysokość podatku,
zeznania podatkowe, płatnicy podatku.
Podatki i opłaty lokalne
zasady ogólne i podstawowe pojęcia,
podatek od nieruchomości – podstawa i stawki podatkowe,
podatek od środków transportowych,
podatek od posiadania psów,
opłaty lokalne.

8. Ćwiczenia praktyczne - wyliczanie zobowiązań podatkowych


Hotel NIE
Świadczenia dodatkowe Świadectwo MEN

Czas trwania do 2009-09-10
Początek 2009-09-07
Dane kontaktowe

Nazwisko Monika Patkowska
Telefon (022) 826 08 26
Email cedoz@cedoz.pl

Lokalizacja mazowieckieznajdź stancję
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo
Tagi
tylko kursy e-learning
tylko kursy e-learning

Oferty dostarczają serwisy:

Ostatnio przeglądane oferty

Nie przeglądałeś jeszcze żadnych ofert

Przydatne linki