Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca Edukacja

Oferta: PROCES BUDOWLANY W PRAKTYCE ZGODNIE Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI PRAWA W 2017/2018R

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu

PROCES BUDOWLANY W PRAKTYCE ZGODNIE Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI PRAWA W 2017/2018R

Tematyka Budownictwo
Tryb otwarte
Organizator -
Opis

1.Wprowadzenie:- normy prawne dotyczące procesu inwestycyjno-budowlanego- etapy procesu inwestycyjno - budowlanego2.Podstawowe definicje z zakresu procesu budowlanego - przepisy ogólne w tym:- znaczenie podstawowych pojęć tzw. ,,słowniczek"- budowa, roboty budowlane, przebudowa, remont,- obiekt liniowy, prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane, inwestycja celu publicznego, infrastruktura3.Wstępne postępowanie inwestora poprzedzające rozpoczęcie prac - uwarunkowania przestrzenne, środowiskowe i inne:- uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,- wniosek i zasady wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania działki – terenu,- zasady uzyskiwania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego- inne rozstrzygnięcia wstępne w tym : pozwolenia wodno-prawne4.Kwalifikacje przedsięwzięcia inwestycyjnego - pozwolenie na budowę – jako decyzja administracyjna :- jakie budowy i roboty budowlane wymagają decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę- co należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę – aktualny wzór wniosku- co powinien zawierać wymagany prawem projekt architektoniczno - budowlany- postępowanie administracyjne w sprawie o pozwolenie na budowę- forma i treść decyzji o pozwolenie na budowę - zatwierdzającej projekt budowlany- prawomocność decyzji o pozwoleniu na budowę ( roboty budowlane).5.Odwołania instancyjne i możliwości zaskarżenia decyzji wydawanych w procesie budowlanym - zasady i wpływ na prowadzona inwestycję:- odwołanie do organu wyższej instancji- skargi do WSA i NSA- tryb nadzwyczajny6.Obiekty i roboty budowlane, które nie wymagają pozwolenia na budowę – zgłoszenie wykonania takich robót budowlanych do administracji budowlanej:- omówienie wykazu obiektów podlegających zgłoszeniu  i omówienie formy zgłoszenia- procedury i zasady przeprowadzenia zgłaszania oraz wymagane terminy- roboty budowlane nie wymagające żadnych procedur administracyjnych7.  Obowiązki i prawa uczestników procesu budowlanego:- inwestora;- inspektora nadzoru inwestorskiego;- projektanta- kierownika budowy – robót.8.Inne warunki i czynności poprzedzające rozpoczęcie budowy-robót budowlanych:- uzyskanie dziennika budowy,- ustanowienie kierownika budowy( robót budowlanych) – nadzór inwestorski i ich obowiązki,- reguły i formalności związane z przekazaniem placu budowy,- obowiązkowe zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót do organu nadzoru budowlanego,- prace budowlane decydujące (zgodnie z obowiązującym prawem) o rozpoczęciu budowy. 9.Odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego – istotne a nieistotne10.Odpowiedzialności:- kierownika  za teren budowy,- odpowiedzialność projektanta i obowiązek pełnienia nadzoru autorskiego,- prawa autorskie do projektu budowlanego.11. Kiedy ma miejsce tzw. \"Samowola budowlana" – jej skutki i związana z tym odpowiedzialność oraz procedury obowiązujące przy jej legalizacji12. Warunki przekazania w użytkowanie obiektu budowlanego – pozwolenie na użytkowanie:- obowiązkowe zgłoszenie zamiaru użytkowania obiektu właściwym organom(straż pożarna, inspekcja sanitarno-epidemiologiczna i nadzór budowlany),- obowiązkowa kontrola nadzoru budowlanego ( jej zakres i przebieg),- istotne i nieistotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego ( zasady postępowania w takich przypadkach,- zgłoszenia zamiaru użytkowania ( forma i obowiązkowe załączniki) oraz warunki jego akceptacji lub uzyskania decyzji nadzoru budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie.13. Pozwolenie wodno-prawne:- kiedy należy uzyskać i kto może wydać- warunki wprowadzania ścieków do odbiorników, dopuszczalne ich zawartości - ,,ładunki"- definicje odbiorników w tym: rzeki, rowu14. Zasady wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów ( materiałów) budowlanych:- wymagania: art. 10 Prawa budowlanego i przepisów ustawy – o wyrobach budowlanych- definicje m. in.: deklaracji zgodności, certyfikatów, aprobat technicznych – kiedy i co jest wymagane- jakie dokumenty dotyczące wyrobów są wymagane realizacji i odbiorze sieci np. wod-kan- kto może wydawać deklaracje zgodności poza producentem.15. Panel dyskusyjny -podczas szkolenia będą udzielane odpowiedzi na zadawane pytania.Grupa docelowa Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do potencjalnych inwestorów, służb inwestycyjnych w przedsiębiorstwach, pracowników administracji publicznej - zajmujących się organizacją procesu inwestycyjno – budowlanego oraz kontrolą inwestycji budowlanych  a także szeroko pojęta grupa inżynierów budownictwa sprawujących samodzielne funkcje techniczne  w budownictwieMetodologia Szkolenie prowadzone aktywnymi metodami – warsztat, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje.Certyfikat Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Czas trwania 2
Początek 2018-03-01
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja pomorskieznajdź stancję
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo
tylko kursy e-learning
tylko kursy e-learning

Oferty dostarczają serwisy:

Ostatnio przeglądane oferty

Nie przeglądałeś jeszcze żadnych ofert

Przydatne linki