Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca Edukacja

Oferta: PRAWO PRACY Z NAJNOWSZYMI ZMIANAMI W 2018 ROKU.

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu

PRAWO PRACY Z NAJNOWSZYMI ZMIANAMI W 2018 ROKU.

Tematyka Prawo
Tryb zamknięte
Organizator -
Opis

Pobierz pełną ofertę szkolenia wraz z formularzem zgłoszeniowym i informacjami organizacyjnymi (PDF)

Harmonogram wszystkich szkoleń otwartych kliknij tutaj

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo pod nr telefonu:22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053

PROWADZĄCA:
Doktor nauk prawnych. Od 2003 roku specjalizuje się w prawie pracy. W tym zakresie zajmuje się również ochroną danych osobowych w stosunkach pracy, także w problematyce monitoringu wizyjnego w zakładzie. W zakresie europejskiego prawa pracy przeszła szkolenia bezpośrednio w centrum szkoleniowym ETUI w Brukseli, z kolei w zakresie standardów Międzynarodowej Organizacji Pracy w ośrodku szkoleniowym MOP w Turynie. Wykładowca na Studiach Podyplomowych Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz trener licznych szkoleń. Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy ze związkami zawodowymi na poziomie krajowym i międzynarodowym.
Ekspert zespołu ds. międzynarodowych Rady Dialogu Społecznego. Aktywnie zaangażowana jako członek grupy roboczej w Brukseli w prace legislacyjne Komisji Europejskiej związane z delegowaniem pracowników, także w kontekście transportu międzynarodowego. Wyspecjalizowana w międzynarodowych procedurach skargowych. Autorka skutecznych skarg do Komitetu Wolności Związkowej Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz Komisji Europejskiej, w tym skargi nr CHAP(2012)02800 do KE na podstawie której w 2013 r. Komisja wszczęła wobec Polski oficjalne postępowanie w sprawie niewłaściwej implementacji dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej umów na czas określony. Znowelizowane na skutek skargi przepisy - art. 251 Kodeksu pracy - obowiązują od dnia 22 lutego 2016 r.
Autorka licznych publikacji, wypowiedzi medialnych, w tym debat na temat aktualnych problemów prawa pracy.
Od wielu lat współpracuje z wydawnictwem Infor gdzie na łamach Monitora Prawa Pracy i Ubezpieczeń udziela wyjaśnień dotyczących problemów jakie pojawiają się w związku ze stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce.

CELE SZKOLENIA:

uzyskanie przez uczestników informacji najnowszych zmianach w zakresie Prawa Pracy,,
poznanie przez uczestników obowiązków pracodawcy i pracownika,
zaznajomienie uczestników z wymaganą dokumentacją i zasadami jej prowadzenia,
pozyskanie wiadomości dotyczących odpowiedzialności za naruszenie obowiązujących przepisów,
wypracowanie najlepszych rozwiązań.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

możliwość zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy,
uzyskanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania zadań,
możliwość wyjaśnienia problemów praktycznych,
okazja do zapoznania się z najnowszymi regulacjami prawnymi, orzeczeniami sądów projektami zmian oraz interpretacjami.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. ZASADY NAWIĄZYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ.

2. TERMINOWE UMOWY O PRACĘ.

Przyczyny nowelizacji przepisów w 2016 r.
Umowy terminowe obiektywnie uzasadnione.
Umowa w celu zastępstwa pracownika nieobecnego.
Sąd Najwyższy o umowie w celu zastępstwa pracownika zastępującego innego pracownika nieobecnego z powodu choroby.
Umowa na czas wykonania określonej pracy.
Terminy wypowiedzenia.
Przyczyny wypowiedzenia uwzględniane w orzecznictwie sądów.

3. RÓŻNICE MIĘDZY UMOWĄ O PRACĘ Z KODEKSU PRACY, A UMOWAMI Z KODEKSU CYWILNEGO.

Elementy wskazujące na umowę o pracę, stanowisko PIP.
Konsekwencje naruszenia zakazu zastępowania umów o pracę umowami zlecenia – orzecznictwo Sadu Najwyższego.
Zakres kontroli i działania pokontrolne PIP w przypadku zastępowania umowy o pracę umową cywilnoprawną.

4. MINIMALNE WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ W TYM OSTATNIE ZMIANY W STAWCE GODZINOWEJ.

Aktualna stawka za godzinę pracy zleceniobiorcy.
Zakaz zastępowania umów zlecenia umowami o dzieło.
Zakres kontroli PIP i działania pokontrolne.
Możliwość potrącania z wynagrodzenia zleceniobiorcy kwot za odkurzacz, mundur, pranie odzieży służbowej itp.
Konsekwencje powierzenia pracy kilku osobom, jaka obowiązuje stawka indywidualnie na każdego pracującego osobno.
Ewidencja godzin pracy, co zrobić gdy zleceniobiorca nie prowadzi ewidencji.
Mierniki wynagrodzenia stosowane w umowach zlecenia.
Możliwość świadczenia pracy przez zleceniobiorcę za darmo mimo obowiązującej stawki godzinowej, interpretacja Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz PIP.

5. OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA.

6. URLOPY PRACOWNICZE (WARSZTATY Z OBLICZANIEM WYMIARU).

Prawo do pierwszego urlopu w roku kalendarzowym.
Stanowisko PIP na temat wątpliwości z zaokrąglaniem wymiaru urlopu w pierwszym roku pracy.
Zmiany wymiaru etatu w trakcie roku kalendarzowego.
Urlop przy wymiarach 7/8, 4/5, 3/4.
Wymiar urlopu po wykorzystaniu urlopu wychowawczego i bezpłatnego.
Zawyżony wymiar urlopu u pierwszego pracodawcy, jak postąpić ma drugi pracodawca.
Zasady obliczania okresu pracy warunkującego nabycie uprawnień pracowniczych, w tym uprawnienia do urlopu, odbiegają od reguł prawa cywilnego według Głównego Inspektoratu Pracy.
Najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego.

7. URLOPY ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM.

Zwolnienia od pracy.
Stanowisko Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat minutowego udzielaniu zwolnień z tytułu opieki nad dzieckiem.

8. POLITYKA ANTYMOBBINGOWA I ANTYDYSKRYMINACYJNA.

Praktyczny warsztat z tworzenia dokumentów antymobbingowych i antydyskryminacyjnych.
Przesłanki mobbingu w orzecznictwie sądów.
Odszkodowanie za dyskryminację w orzecznictwie sądów.

9. DOKUMENTY WEWNĄTRZZAKŁADOWE.

Regulamin pracy:
- Zasady ustalania z organizacją związkową lub przedstawicielem pracowników.
- Czy regulamin musi być podpisany przez pracownika aby go indywidualnie obowiązywał?
- Kiedy regulamin nie ma mocy obowiązującej według Sądu Najwyższego?
Regulamin wynagradzania:
- Zasady wprowadzania, treść regulaminu.
- Różnice między premią regulaminową, uznaniowa a nagrodą w ocenie Sądu Najwyższego.
- Orzecznictwo sądowe dotyczące charakteru premii i sposobu wprowadzania zmian.
Układ zbiorowy pracy:
- Kiedy negocjacje układowe są obowiązkowe.
- Ustalanie organizacji reprezentatywnej przy wielu organizacjach.
- Konsekwencje nie zawarcia układu zbiorowego pracy pomimo negocjacji.
- Warsztat z negocjacji i tworzenia układu zbiorowego; jak to wygląda w praktyce.

10. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH.

Kto powinien być członkiem komisji socjalnej.
Charakter świadczeń z Funduszu, problematyka różnicowania świadczeń w zależności od sytuacji uprawnionych.
Kiedy nie ma obowiązku tworzenia ZFŚS?

11. PODZIAŁ ZAKŁADU PRACY, PRZEJŚCIE NA INNEGO PRACODAWCĘ.

Jak długo obowiązują dokumenty wewnątrzzakładowe.
Czy można przekazać do innego pracodawcy osoby podlegające szczególnej ochronie stosunku pracy?
Jak długo trwa ochrona związkowa działaczy związkowych po przekazaniu do innego pracodawcy, co wynika z przepisów krajowych i unijnych?
Problematyka przekazania usług bez części materialnych zakładu w orzecznictwie sądowym.

12. PRACOWNICY SZCZEGÓLNIE CHRONIENI W PRAWIE PRACY.

Pracownicy w wieku przedemerytalnym.
Działacze związkowi i inni przedstawiciele pracowników.
Pracownicy korzystający z uprawnień rodzicielskich.
Społeczni Inspektorzy Pracy.
Posłowie i senatorowie.

13. ZBIOROWE PRAWO PRACY.

Związki zawodowe.
Spory zbiorowe.
Zwolnienia grupowe:
- Przesłanki zwolnień.
- Wysokość odpraw.
- Czy wypowiedzenie zmieniające powoduje konieczność stosowania przepisów o zwolnieniach grupowych- linia orzecznicza Sądu Najwyższego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej?
- Czy związek zawodowy może ustalać listę osób do zwolnienia?

14. NAJNOWSZE NOWELIZACJE PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCE OD 2018 R.

15. ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW PO 1 STYCZNIA 2018 R.

Zmiany w procedurze oświadczeniowej.
Zatrudnienie sezonowe, jaka procedura, jakie koszty.
Zakres kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i konsekwencje niedopełnienia obowiązków związanych z legalnością zatrudnienia.

16. PROJEKTOWANE NA 2018 R. ZMIANY PRZYGOTOWANE PRZEZ KOMISJĘ KODYFIKACYJNĄ PRAWA PRACY.

Indywidualny Kodeks Pracy.
Zbiorowy Kodeks Pracy.

17. ELEKTRONIZACJA I SKRÓCENIE OKRESU PRZECHOWYWANIA AKT PRACOWNICZYCH, OMÓWIENIE PROJEKTU RZĄDOWEGO.

18. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA PRZEPISÓW UNIJNEGO ROZPORZĄDZENIA RODO W PRAWIE PRACY OD MAJA 2018 R.

Na czym mają polegać zmiany?
Czy pracownik może nie zgodzić się na stosowanie nowoczesnych technologii do ewidencjonowania czasu pracy? - orzecznictwo sądowe.
Monitoring wizyjny i jego stosowanie w celu monitorowania stanowiska pracy.

19. REWOLUCYJNE ZMIANY W USTAWIE O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH.

Możliwość zrzeszania się w związkach zawodowych osób mających umowy cywilnoprawne.
Uprawnienia związkowe organizacji zleceniobiorców.
Zwolnienia od pracy, ochrona osób które pełnią funkcje związkowe pozostają w zatrudnianiu cywilnoprawnym.
Omówienie zakresu projektowanych na 2018 r. zmian w przepisach w kontekście standardów Międzynarodowej Organizacji Pracy i rekomendacji Komitetu Wolności Związkowych.

DODATKOWO

Uczestnicy otrzymują komplet obszernych materiałów do wykorzystania w praktyce
Konsultacje z trenerem po szkoleniu (do 1 miesiąca po szkoleniu, przez Internet).Grupa docelowa Wszystko osoby zajmujące się kwestiami pracowniczymi w firmie.Metodologia Wykład z dyskusją oraz praktycznymi warsztatami, praca na
przykładach.Certyfikat Zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin.

Czas trwania 2
Początek 2018-04-09
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja pomorskieznajdź stancję
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo
tylko kursy e-learning
tylko kursy e-learning

Oferty dostarczają serwisy:

Ostatnio przeglądane oferty

Przydatne linki