Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca Edukacja

Oferta: PRAWO PRACY W 2018 – wykładnia i orzecznictwo z 2017 r. oraz przepisy, które mają wejść w życie w tym roku

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu

PRAWO PRACY W 2018 – wykładnia i orzecznictwo z 2017 r. oraz przepisy, które mają wejść w życie w tym roku

Tematyka Prawo
Tryb otwarte
Organizator -
Opis

Celem warsztatu jest zdobycie przez jego uczestników wiedzy min. na temat:
•    minimalnego wynagrodzenie za pracę oraz nowej minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.,
•    kontroli PIP w zakresie prawidłowego wynagradzania zleceniobiorców,
•    zasad postępowania PIP w razie nieuprawnionego zastępowania umowy o pracę umową cywilnoprawną,
•    planowanych, nowych przepisów w zakresie dyskryminacji i mobbigu,
•    planowanych zmian w zakresie ochrony trwałości zatrudnienia pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich,
•    szczególnych regulacji dotyczących korzystania z pracy osób
pozbawionych wolności – przez instytucje publiczne oraz przedsiębiorców,
•    nowego projektu przepisów dotyczących związków zawodowych,
•    rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych,
•    projektu nowelizacji przepisów dotyczących przechowywania akt osobowych pracownika i pozostałej dokumentacji pracowniczej.Program szkolenia może zostać zmieniony, gdy proces
legislacyjny wniesie istotne zmiany do porządku prawnego w obszarze w/w
tematyki.
 
PROGRAM SZKOLENIA
1.    Minimalne wynagrodzenie za pracę oraz nowa minimalna stawka godzinowa w 2018 r.,
2.    Zapowiadane kontrole PIP w 2018 r., w tym kontrole zakresie prawidłowego wynagradzania zleceniobiorców – wykładnia po upływie roku obowiązywania nowych przepisów,
3.    BHP zleceniobiorcy zgodnie z najnowszą wykładnią,
4.    Planowane ograniczenie szkoleń bhp na niektórych stanowiskach pracy,
5.    Zasady postępowania PIP w razie nieuprawnionego zastępowania umowy o pracę umową cywilnoprawną najnowsze
orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki podporządkowania
pracowniczego oraz wyjaśnienia PIP w zakresie postępowania kontrolnego,
6.    Nadchodzące zmiany w przepisach prawa pracy w związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 r.
rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych, w szczególności:
•    nowe przepisy Kodeksu pracy dotyczące pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i nowych pracowników,
•    nowe przepisy Kodeksu pracy dotyczące monitoringu miejsca pracy oraz obecne orzecznictwo i wykładnia w kwestii monitoringu,
•    nowe przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
•    nowe przepisy dotyczące przetwarzania danych zawartych w
orzeczeniach lekarskich o zdolności pracownika do pracy oraz w
skierowaniach na badania,
•    zakres przedmiotowy nowej ustawy o ochronie danych osobowych,
•    podstawa prawna i zasady korzystania z pracy inspektora ochrony danych – podmioty, które będą musiały zatrudnić inspektora, zakres jego obowiązków oraz uprawnienia,
•    planowane nowe zasady pozyskiwania danych o niekaralności w przypadku kandydata do pracy w podmiotach sektora finansowego,
7.    Nadchodzące nowe przepisy w zakresie dyskryminacji i
mobbigu idące w kierunku ułatwiania pracownikom dochodzenia roszczeń z
tego tytułu przed sądami pracy,
8.    Wymagane procedury – zgodnie z obecną wykładnią oraz z planowanymi zmianami:
•    poprawna strategia antymobbingowa zgodnie z wykładnią PIP i orzecznictwem sądów pracy,
•    planowane procedury antykorupcyjne (kodeksy etyczne) u przedsiębiorców,
9.    Planowane zmiany w zakresie ochrony trwałości zatrudnienia pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich oraz planowane zmiany
w przepisach o dochodzeniu przez pracowników objętych ochroną trwałości
stosunku pracy roszczeń z tytułu niezgodnego z prawem zwolnienia,
10.    Planowana nowa kategoria osób chronionych – tzw. sygnaliści,
11.    Planowane nowe zwolnienia od pracy w celu realizacji szczególnych obowiązków,
12.    Planowane zmiany w przepisach dotyczących świadectw pracy mające na celu ułatwienie pracownikom uzyskania świadectwa pracy, w tym:
•    wprowadzenie wydłużonych terminów na wystąpienie o sprostowanie świadectwa pracy przez pracodawcę oraz do sądu pracy,
•    mandat za niewydanie świadectwa pracy w terminie,
13.    Nowy projekt przepisów dotyczących związków zawodowych, w tym:
•    prawo tzw. koalicji związkowej, warunki, jakie będą musieli spełnić pracujący na podstawie umów cywilnoprawnych, żeby zostać członkiem związku zawodowego,
•    szeroki zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność lub brak
przynależności do związku zawodowego albo wykonywanie funkcji
związkowej,
•    doprecyzowanie zasad opiniowania aktów normatywnych przez związki,
•    możliwość zawierania układów zbiorowych pracy dla osób z umowami cywilnoprawnymi,
•    ochrona trwałości zatrudnienia związkowców, z zawartymi umowami cywilnoprawnymi na zasadach podobnych do ochrony trwałości zatrudnienia związkowców pracowników, sankcje za złamanie przepisów,
•    nowe zasady ustalania przymiotu zakładowej organizacji
(ponadzakładowej) związkowej, nowe zasady ustalania progów
reprezentatywności, zasady kontroli liczebności związku,
•    zmiany w przepisach o sporach zbiorowych,
•    zasady pobierania składki związkowej,
14.    Planowane zmiany dotyczące uelastycznienia czasu pracy
niektórych pracowników – rodziców, w tym rodziców dziecka
niepełnosprawnego, a także pozwalające na łatwiejsze wykonywanie pracy w
formie telepracy,
15.    Projekt nowelizacji przepisów dotyczących przechowywania
akt osobowych pracownika i pozostałej dokumentacji pracowniczej od 1
stycznia 2019 r. , w szczególności:
•    skrócenie okresu przechowywania dokumentów z akt osobowych pracowników, długość przechowywania akt osobowych pracowników w zależności od daty nawiązania stosunku pracy,
•    dodatkowe informacje, które pracodawcy będą musieli dawać pracownikom razem ze świadectwem pracy,
•    zasady dokonywania zmiany postaci przechowywanych dokumentów z papierowej na elektroniczną i odwrotnie,
•    zasady postępowania z dokumentami sporządzonymi w formie pisemnej po zmianie postaci dokumentacji na elektroniczną (obowiązek ich zwrócenia pracownikowi oraz byłemu pracownikowi),
•    zasady zapewniania ochrony i poprawnego prowadzenia i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej,
•    prawo pracownika oraz byłego pracownika do żądania kopii dokumentacji oraz zasady poprawnego jej sporządzania.Grupa docelowa Warsztat kierujemy do osób chcących pogłębić swoją wiedzę z tematyki
prawa pracy, osób pracujących w działach personalnych, kadr i płac, jak
również zarządzających zakładem pracy.

Czas trwania 1
Początek 2018-02-21
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja podkarpackieznajdź stancję
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo
tylko kursy e-learning
tylko kursy e-learning

Oferty dostarczają serwisy:

Ostatnio przeglądane oferty

Nie przeglądałeś jeszcze żadnych ofert

Przydatne linki