Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca Edukacja

Oferta: Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz kwestii klimatu i bioróżnorodności w OOŚ

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz kwestii klimatu i bioróżnorodności w OOŚ

Tematyka BHP/Jakość
Tryb otwarte
Organizator -
Opis

WYKŁADOWCA:  Dr JOANNA SZTYBERRadca
Generalnego Dyrektora
w Wydziale ds. Orzecznictwa Administracyjnego Departamentu Ocen Oddziaływania
Na Środowisko Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie
w zakresie stosowania przepisów związanych z oceną oddziaływania na środowisko
przedsięwzięć (przygotowanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych w I i II
instancji, udzielanie odpowiedzi Komisji Europejskiej w związku ze skargami
dotyczącymi ooś dla inwestycji ubiegających się o dofinansowanie,
przygotowywanie pism procesowych do sądów administracyjnych) oraz bogatą praktykę
jako wykładowca (ponad 400 godzin szkoleń z dziedziny ocen oddziaływania na
środowisko). CEL SZKOLENIA: Zapoznanie
uczestników z procedurą oceny oddziaływania na środowisko planowanych
przedsięwzięć na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ponownej
oceny oddziaływania na środowisko oraz oceny oddziaływania na obszar Natura
2000. W trakcie szkolenia omówione zostaną aspekty praktyczne związane z ww.
procedurami, zasady oceny oddziaływania przedsięwzięć na obszar Natura 2000
oraz kwestie związane z klimatem i bioróżnorodnością w ooś.

Zagadnienia prezentowane na
szkoleniu uwzględniają Dyrektywę 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r.
zmieniająca dyrektywę 2011/92/UE w sprawie
oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne
na środowisko oraz zmiany ustawy ooś wynikające m. in. z ustawy
z dnia 9 października 2015 r. o zmianie
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.1936), jak również orzecznictwo sądów administracyjnych
w zakresie ooś, zasady dobrej praktyki w ooś oraz interpretacje i wytyczne. PROGRAM SZKOLENIA:
 WPROWADZENIE
 
SYSTEM OOŚ W UE – PODSTAWY PRAWNE 
SYSTEM OOŚ W POLSCE – PODSTAWY PRAWNE
 
NAJNOWSZE ZMIANY PRZEPISÓW W ZAKRESIE OOŚ
(m. in. ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw) 
KLIMAT I BIORÓŻNORODNOŚĆ W OOŚ – ZARYS
 
OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANOWANYCH
PRZEDSIĘWZIĘĆ
 a.     
podział przedsięwzięć, przedsięwzięcia podlegające
oośb.     
postępowania, w ramach których przeprowadza się oośc.     
organy przeprowadzające oośd.     
screeninge.     
zakres raportu, scopingf.      
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach g.     
opiniowanie przez właściwe organy h.     
udział społeczeństwai. zakres decyzji z ooś i bez ooś 
PONOWNA OCENA ODDZIAŁYWANIA
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
 
OCENA ODDZIAŁYWANIA
PRZEDSIĘWZIĘĆ NA OBSZARY NATURA 2000
a.     europejska sieć ekologiczna natura 2000

b.     
procedura oceny na obszar natura 2000Grupa docelowa Szkolenie skierowane jest  do inwestorów, urzędników wydających decyzje
środowiskowe lub uczestniczących w postępowaniach w sprawie oceny oddziaływania
na środowisko, ponownej oceny czy oceny na obszar Natura 2000, wykonawców
raportów czy pracowników instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie, a
także studentów i wszystkich innych zainteresowanych tą tematyką.Metodologia Poprawa jakości
przeprowadzanych ocen oddziaływania na środowisko, w szczególności w
zapewnieniu zgodności prowadzonych postępowań w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko z wymaganiami dyrektyw unijnych, podniesienie jakości dokumentacji
OOŚ i jakości procedur OOŚ, zapewnienie sprawnej i skutecznej absorpcji
wydatkowanych środków.

Czas trwania 1
Początek 2018-05-16
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja mazowieckieznajdź stancję
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo
tylko kursy e-learning
tylko kursy e-learning

Oferty dostarczają serwisy:

Ostatnio przeglądane oferty

Przydatne linki