Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca Edukacja

Oferta: NAJWAŻNIEJSZE OBOWIĄZKI PRZESIĘBIORSW W ZAKRESIE KORZSTANIA ZE ŚRODOWISKA

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu

NAJWAŻNIEJSZE OBOWIĄZKI PRZESIĘBIORSW W ZAKRESIE KORZSTANIA ZE ŚRODOWISKA

Tematyka BHP/Jakość
Tryb otwarte
Organizator -
Opis

1. Identyfikacja i realizacja obowiązków przedsiębiorstwa w zakresie emisji do powietrza:- zgłoszenie czy pozwolenie - jakie instalacje wymagają uzgodnień ze starostą/marszałkiem,- informacja o nowych standardach emisyjnych,- obowiązki wynikające z pozwoleń emisyjnych,- pozwolenia zintegrowane (konkluzje BAT i ich publikacje, wdrożenie dyrektywy IED),-
pomiary wielkości emisji– sprawozdawczość do WIOŚ i organu ochrony
środowiska – kiedy wymagana, w jakich terminach i na jakich formularzach
składamy,- sprawozdawczość do PRTR; raporty do KOBIZE.2. Gospodarka odpadami:- wymagane decyzje administracyjne,- wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne – kiedy wymagane pozwolenie,- zasady zbierania i magazynowanie odpadów – w jaki sposób, w jakich miejscach; oznakowanie odpadów,- nowe wymagania dot. transportu odpadów,- przekazywanie odpadów następnym odbiorcom/posiadaczom,- obowiązkowe kontrole WIOŚ przez rozpoczęciem inwestycji w zakresie przetwarzania odpadów,- ewidencja i roczna sprawozdawczość odpadowa,- baza BDO i rejestr już działa – kto musi się zarejestrować, a kto dostanie numer rejestrowy z urzędu.3. Gospodarka opakowaniami:- rodzaje opakowań podlegających pod przepisy ustawy,- sposób postępowania z opakowaniami wielomateriałowymi oraz po środkach niebezpiecznych,- realizacja kampanii edukacyjnych – w jaki sposób i komu zlecić,- ewidencja opakowań wprowadzanych na rynek,- dokumenty: DPO, DPR, EDPO, EDPR,- nowa sprawozdawczość – wzory formularzy i co można zlecić Organizacji odzysku opakowań.4.
Ustawa o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych
fluorowanych gazach cieplarnianych – zmiana ustawy obowiązująca od 23
września 2017 r.:- rozporządzenie 842/2006 + Rozporządzenia Komisji,
Rozporządzenie 517/2014 – dotyczące urządzeń
chłodniczych/klimatyzacyjnych – co obowiązuje, a co zostało uchylone,- świadectwa kwalifikacji, certyfikaty dla personelu oraz certyfikaty dla przedsiębiorcy, zaświadczenia o odbytym szkoleniu,- prowadzenia dokumentacji przez operatorów urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej,- Karty Urządzenia i Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej,- sprawozdawczość w zakresie substancji zubożających warstwę ozonową oraz fluorowanych gazów cieplarnianych,- kontrola WIOŚ i PSP urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, pomp ciepła i systemów przeciw pożarowych,- administracyjne kary pieniężne i przepisy karne.5. Reforma gospodarki wodnej – nowe Prawo wodne:- nowa instytucja gospodarowania i zarządzania zasobami wodnymi - Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie",- opłaty za usługi wodne, w tym opłaty stałe oraz opłaty zmienne za pobór wód i za wprowadzanie ścieków do środowiska,- system zgód wodnoprawnych, w tym pozwolenia wodnoprawe, zgłoszenia, oceny wodnoprawne,- pozwolenie wodnoprawne – kiedy wymagane i procedury jego uzyskiwania,-
obowiązki wynikające z pozwoleń: badania wody, limity poboru, pomiary
poziomu lustra wody, badania ścieków – zakres i częstotliwość wykonywane
przez akredytowane laboratoria,- sprawozdawczość - terminy i organy, do których należy przekazywać informacje o pobranej wodzie lub odprowadzanych ściekach.6. Opłaty za korzystanie z środowiska:- za emisję do powietrza np. za emisję z kotłowni, spalanie paliw w pojazdach, ubytki czynników chłodniczych,- składowanie odpadów,- sprawozdawczość – wzory, stawki opłat,- kiedy wnosimy opłaty i składamy sprawozdania, a kiedy nie ma obowiązku składania sprawozdań i ponoszenia opłat.7. Poważne awarie – wdrożenie dyrektywy Seveso III:- jakie zakłady kwalifikują się do zakładów zwiększonego, dużego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej,- nowe obowiązki wynikające z wdrożenia dyrektywy do polskiego prawa,- dokumentacja: zgłoszenie, program zapobiegania awariom, raport o bezpieczeństwie, wew. plany operacyjno - ratownicze,- wspólne kontrole PSP i WIOŚ oraz zmiany w częstotliwości kontroli zakładów,-
informowanie społeczeństwa o zakładzie w tym o rodzaju magazynowanych
substancjach – obowiązkowe udostępnianie informacji na stronie
internetowej.8. Kary wymierzane przez inspekcje ochrony środowiska:- za jakie wykroczenia grzywna,- za jakie wykroczenia administracyjna kara pieniężna,- pozostałe rodzaje wykroczeń.9. Kontrola w firmie inspekcji ochrony środowiska – praktyczne informacje:- zawiadomienie i upoważnienie do kontroli,- przygotowanie i uzyskiwanie dokumentacji niezbędnej do kontroli,- oględziny zakładu,- składanie wyjaśnień oraz podpisanie lub odmowa podpisania protokołu.Ćwiczenia praktyczne:1. Obliczania opłat za emisję do powietrza – wypełnianie formularzy do sprawozdania do Marszałka2. Przygotowanie kart ewidencji i kart przekazania odpadów3. Wypełnianie zbiorczego zestawienia o gospodarowaniu odpadami4. Studium przypadku:
Identyfikacja wymagań prawnych i obowiązków w zakresie korzystania
ze środowiska na przykładzie opisanego przedsiębiorstwa przemysłowego;
określenie obowiązków wynikających z wymagań prawnychKonsultacje, dyskusjaWszystkie
ćwiczenia praktyczne realizowane są przy wykorzystaniu aktualnie
obowiązujących wzorów formularz, prowadzonych w firmie ewidencji i
składanych do odpowiednich organów sprawozdań. Opłaty za korzystanie ze
środowiska wyliczane są na podstawie obowiązujących stawek opłat, które
będzie można wykorzystać przygotowując własne wyliczenia. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymają poprawnie rozwiązane zadania.Grupa docelowa Celem szkolenia jest poznanie przez uczestników szkolenia
najważniejszych obowiązków w zakresie korzystania ze środowiska
wynikających z aktualnych uregulowań prawnych (z uwzględnieniem
najnowszych zmian), ich identyfikacja i realizacja oraz ćwiczenie
praktycznych umiejętności m.in. w zakresie samodzielnego wypełniania
ewidencji, wykonywania sprawozdawczości, przygotowania najważniejszych
danych wymaganych do opracowywania wniosków o wydanie decyzji z zakresu
gospodarki odpadami, obliczania opłat za korzystanie ze środowiska.Metodologia wykłady, konsultacje, dyskusja, ćwiczeniaCertyfikat zaświadczenie uczestnictwa

Czas trwania 4
Początek 2018-08-21
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja pomorskieznajdź stancję
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo
tylko kursy e-learning
tylko kursy e-learning

Oferty dostarczają serwisy:

Ostatnio przeglądane oferty

Przydatne linki