Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca Edukacja

Oferta: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF – Praktyczne narzędzia pracy

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF – Praktyczne narzędzia pracy

Tematyka Finanse/Księgowość
Tryb zamknięte
Organizator BDO Sp. z o.o.
Opis

Program
MODUŁY PODSTAWOWE:
Moduł I - Sprawozdanie finansowe wg MSR/MSSF – zasady sporządzania i prezentacji:
Głównym celem tego modułu jest przedstawienie Uczestnikom kursu zasad sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych wg MSR/MSSF oraz zakresu niezbędnych ujawnień. Omówimy przykładową zawartość sprawozdania finansowego wg MSR/MSSF i wskażemy główne obszary sprawiające największe problemy sporządzającym sprawozdania. Oddzielną część kursu poświęcimy zagadnieniom związanym ze sprawozdawczością jednostek publicznych – prezentacji zysku przypadającego na jedną akcję i sprawozdawczości śródrocznej.
W ramach modułu omówione zostaną – w zakresie odpowiadającym programowi danego modułu - stosowne standardy: MSR 1, MSR 7, MSR 8, MSR 10, MSR 21, MSR 29, MSR 33, MSR 34, MSSF 8, MSSF 13 wraz ze stosownymi interpretacjami dotyczącymi tych standardów oraz wybrane projekty nowych regulacji
Dzień 1
1. Wprowadzenie do MSR/MSSF
• MSR/MSSF jako globalny i uniwersalny język sprawozdawczości
• Fundacja MSSF i Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB), Komitet Interpretacji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC)
• Zasady powstawania i wdrażania standardów oraz interpretacji
• MSSF w Unii Europejskiej i w polskim prawie bilansowym – obowiązki/możliwości zastosowania
• Źródła wiedzy na temat MSR/MSSF i sposobu ich zastosowania
2. Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej według MSR/MSSF
• MSR/MSSF jako język sprawozdawczości opartej na zasadach a nie regułach
• Nadrzędne zasady sprawozdawczości wg MSR/MSSF
• Cechy jakościowe sprawozdania finansowego
• Główne elementy sprawozdania finansowego
• Zasady ujmowania (recognition) elementów sprawozdania finansowego
• Zasady wyceny (measurement) elementów sprawozdania finansowania
• Istota jednostki sprawozdawczej wg MSR/MSSF
• Struktura standardu
• Jak czytać i stosować MSR/MSSF?
3. Polityka rachunkowości i jej zmiany oraz sposób ujęcia
4. Szacunki księgowe i ich zmiany oraz sposób ujęcia
5. Korekty błędów popełnionych we wcześniejszych okresach sprawozdawczych
6. Zdarzenia następujące po dacie bilansu
• Data zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji
• Zdarzenia po dacie bilansu wymagające korekt sprawozdania finansowego
• Zdarzenia po dacie bilansu niewymagające korekt sprawozdania finansowego
• Wpływ zdarzeń po dacie bilansu na zasadę kontynuacji działalności
7. Pojęcie waluty funkcjonalnej i waluty prezentacji
8. Sprawozdawczość w warunkach inflacji
Dzień 2
1. Prezentacja sprawozdań finansowych wg MSSF
• Zasady ogólne, nadrzędne zasady sprawozdawczości
• Istotność, zasady agregacji elementów
• Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans)
• Sprawozdanie z dochodów całkowitych (rachunek zysków i strat)
• Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
• Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
• Zakres i zasady sporządzania informacji dodatkowej
• Zakres ujawnień w sprawozdaniu finansowym
2. Segmenty operacyjne
• Definicja segmentu
• Zasady prezentacji informacji dotyczących segmentów w sprawozdaniu finansowym
3. Zysk przypadający na jedną akcję
• Zwykły i rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję
• Zasady ujawnień informacji odnośnie zysku przypadającego na jedną akcję
4. Śródroczna sprawozdawczość finansowa
• Zakres informacji prezentowanych w śródrocznych sprawozdaniach finansowych
5. Proponowane zmiany zasad prezentacji sprawozdań finansowych
6. MSSF 13 – Wycena w wartości godziwej – główne zmiany w definicji wartości godziwej

Moduł II - Wybrane pozycje bilansu w sprawozdaniu finansowym wg MSR/MSSF:
Głównym celem tego modułu jest przekazania Uczestnikom kursu wiedzy dotyczącej ujmowania i wyceny wybranych pozycji bilansu – aktywów rzeczowych (rzeczowe aktywa trwałe, nieruchomości inwestycyjne, zapasy) i niematerialnych oraz zobowiązań, rezerw i kapitałów. W ramach kursu omówione zostaną również zagadnienia związane z transakcjami leasingowymi i utratą wartości aktywów. Oddzielną część kursu poświęcimy zasadom ujmowania działalności zaniechanej i związanymi z nią aktywami.
W ramach modułu omówione zostaną – w zakresie odpowiadającym programowi danego modułu - stosowne standardy: MSR 1, MSR 2, MSR 16, MSR 17, MSR 23, MSR 36, MSR 37, MSR 38, MSR 40, MSSF 5 wraz ze stosownymi interpretacjami dotyczącymi tych standardów oraz wybrane projekty nowych regulacji.
Dzień 3
1. Rzeczowe aktywa trwałe
• Kryteria ujmowania rzeczowych aktywów trwałych
• Wycena rzeczowych aktywów trwałych na dzień ich pierwszego ujęcia i na dzień bilansowy
• Zakres ujawnień dotyczących rzeczowych aktywów trwałych w sprawozdaniach finansowych
2. Aktywa niematerialne
• Kryteria ujmowania aktywów niematerialnych
• Wycena aktywów niematerialnych na dzień ich pierwszego ujęcia i na dzień bilansowy
• Ujmowanie aktywów wewnętrznie wytworzonych, w tym nakładów na prace badawcze i rozwojowe
• Zakres ujawnień dotyczących aktywów niematerialnych w sprawozdaniach finansowych
3. Nieruchomości inwestycyjne
• Kryteria ujmowania nieruchomości inwestycyjnych
• Wycena nieruchomości inwestycyjnych na dzień ich pierwszego ujęcia i na dzień bilansowy
• Przeklasyfikowanie nieruchomości z/do nieruchomości inwestycyjnych
• Zakres ujawnień dotyczących nieruchomości inwestycyjnych w sprawozdaniach finansowych
4. Zapasy
• Kryteria ujmowania zapasów
• Klasyfikacja zapasów
• Wycena zapasów na dzień ich pierwszego ujęcia i na dzień bilansowy
• Ujęcie rozchodu zapasów
• Zakres ujawnień dotyczących zapasów w sprawozdaniach finansowych
5. Koszty finansowania zewnętrznego
• Zakres kosztów finansowania zewnętrznego
• Ustalenie aktywów podlegających finansowaniu zewnętrznemu
• Ujmowanie kosztów finansowania zewnętrznego
• Alokacja kosztów finansowania zewnętrznego o charakterze ogólnym do poszczególnych aktywów
Dzień 4
1. Leasing
• Leasing finansowy a operacyjny
• Zasady ujmowania obu rodzajów leasingu w sprawozdaniu finansowym
• Zakres ujawnień dotyczących leasingu w sprawozdaniach finansowych
2. Utrata wartości aktywów
• Przesłanki utraty wartości
• Istota testu na utratę wartości aktywów
• Ustalenie utraty wartości dla pojedynczego składnika aktywów i dla ośrodka generującego przepływy pieniężne
• Zakres ujawnień dotyczących utraty w sprawozdaniach finansowych
3. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana
• Definicja działalności zaniechane i aktywów przeznaczonych do sprzedaży
• Zasady wyceny aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży
• Zasady prezentacji aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży
• Zakres ujawnień dotyczących aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży i działalności zaniechanej
4. Rezerwy, zobowiązania oraz zobowiązania i aktywa warunkowe
• Kryteria ujmowania rezerw wg MSR/MSSF
• Wycena rezerw
• Zakres ujawnień dotyczących rezerw, aktywów oraz zobowiązań warunkowych w sprawozdaniach finansowych
5. Kapitały według MSR/MSSF
• Transakcje ujmowane w kapitałach
• Kapitały własne według MSR/MSSF a polskie zasady rachunkowości i wymogi Kodeksu spółek handlowych
• Transakcje z właścicielami i sposób ich ujmowania
• Kapitał przypadającym udziałowcom niekontrolującym
• Ujawnienia dotyczące kapitałów, w tym cele, zasady i procedury zarządzania kapitałem
6. Planowane zmiany w regulacjach dotyczących leasingu i rezerw

Moduł III – Instrumenty finansowe:
Głównym celem tego modułu jest przekazanie Uczestnikom kursu wiedzy dotyczącej ujmowania i wyceny instrumentów finansowych oraz zakresu informacji niezbędnych do ujawnienia w sprawozdaniu finansowym. Oddzielną część kursu poświecimy zasad ujmowania zabezpieczeń z zastosowaniem instrumentów finansowych. Wykład teoretyczny będzie wspierany przykładami i ćwiczeniami ilustrującymi sposób praktycznego zastosowania odpowiednich regulacji. Omówimy również główne konsekwencje zmian w standardach poświęconym instrumentom, w szczególności zmiany wynikające z nowego standardu MSSF 9, mającego wejść w życie od 2015 roku.
W ramach modułu omówione zostaną – w zakresie odpowiadającym programowi danego modułu - stosowne standardy: MSR 32, MSR 39, MSSF 7, MSSF 9, MSSF 13 wraz ze stosownymi interpretacjami dotyczącymi tych standardów oraz wybrane projekty nowych regulacji.
Dzień 5 - Instrumenty finansowe- wycena i ujmowanie w sprawozdaniu finansowym
1. Podstawowe definicje, klasyfikacja i przykłady instrumentów finansowych
2. Wycena instrumentów finansowych
• Zasady wyceny poszczególnych kategorii instrumentów finansowych
• Wycena według wartości godziwej
• Wycena według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej
3. Ujęcie instrumentów finansowych w księgach rachunkowych
• Początkowe ujęcie instrumentów finansowych - wycena i moment ujęcia
• Ujęcie transakcji na dzień zawarcia i rozliczenia transakcji
• Trwała utrata wartości instrumentów finansowych
4. Wbudowane instrumenty pochodne
• Pojęcie wbudowanych instrumentów pochodnych
• Zasady wydzielania instrumentów pochodnych

Dzień 6 - Instrumenty finansowe - rachunkowość zabezpieczeń i ujawnienia w sprawozdaniu finansowym
1. Rachunkowość zabezpieczeń
• Ogólne zasady księgowego ujęcia rachunkowości zabezpieczeń
• Warunki zastosowania rachunkowości zabezpieczeń (wymogi formalne i dokumentacyjne)
• Modele zabezpieczeń (zabezpieczenie przepływów pieniężnych oraz wartości godziwej)
• Ćwiczenia praktyczne – ujęcie księgowe zabezpieczenia przepływów pieniężnych oraz wartości godziwej
2. Ujawnienia w sprawozdaniach finansowych
• Ujawnienia wymagane przez MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja”
• Ujawnienia wymagane przez MSSF 7 „Instrumenty finansowe – ujawnienia”
• Przykłady ujawnień zgodnych z MSSF 7
3. MSSF 9 Instrumenty finansowe – nowy standard mający zastąpić część dotychczasowych regulacji – omówienie najważniejszych zmian
4. MSSF 13 – Wycena w wartości godziwej – wpływ nowego standardu na wycenę instrumentów finansowych

MODUŁY ROZSZERZONE:

Moduł IV – Sprawozdania finansowe grup kapitałowych – połączenia i konsolidacja
Głównym celem tego modułu jest przedstawienie Uczestnikom zasad rozliczania transakcji przejęć i połączeń jednostek gospodarczych wg MSR/MSSF oraz zasad sporządzania sprawozdań finansowych grup kapitałowych – zarówno wg obecnego stanu prawnego, jak i w świetle opublikowanych zmian, mających wejść w życie od 2013 roku. Przeanalizujemy różne warianty powiązań pomiędzy jednostkami (kontrola, znaczący wpływ, współkontrola, wspólna kontrola) i pokażemy skutki zastosowania MSR/MSSF w różnych przypadkach, z analizą różnic w przypadku dostępności rozwiązań alternatywnych. Wskażemy również problemy związane ze sprawozdawczością połączeń jednostek znajdujących się pod wspólną kontrolą. Oddzielną część kursu poświęcimy ujawnieniom związanym z transakcjami z podmiotami powiązanymi.
W ramach modułu omówione zostaną – w zakresie odpowiadającym programowi danego modułu - stosowne standardy: MSR 21, MSR 24, MSR 27, MSR 28, MSR 31, MSR 36, MSSF 3, MSSF 10, MSSF 11, MSSF 12 wraz ze stosownymi interpretacjami dotyczącymi tych standardów oraz wybrane projekty nowych regulacji.
Dzień 7
1. Jednostkowe a skonsolidowane sprawozdania finansowe
2. Ujmowanie inwestycji w jednostkach zależnych w jednostkowych sprawozdaniach finansowych
3. Kontrola, znaczący wpływ, współkontrola, wspólna kontrola, udziały niekontrolujące – definicje i główne problemy praktyczne z ich zastosowaniem
4. Jednostka sprawozdawcza oraz przedsięwzięcie – definicje i skutki dla sprawozdawczości
5. Zasady sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych
6. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych – zasady ujmowania
7. Udziały we wspólnych przedsięwzięciach – zasady ujmowania
8. Przeliczenie sprawozdań finansowych jednostek działających zagranicą
9. Ujawnienia dotyczące inwestycji w innych jednostkach w sprawozdaniach finansowych
10. MSSF 10, MSSF 11, MSSF12 – nowe standardy poświęcone konsolidacji i sprawozdawczości grup kapitałowych, inwestycjom
11. Zmiany w MSR 27 i MSR 28 wynikające z nowych standardów
12. Projekt standardu poświęconego konsolidacji w jednostkach inwestycyjnych
Dzień 8
1. Informacje ujawniane na temat podmiotów powiązanych
2. Połączenia i przejęcia jednostek gospodarczych – sens prawny a ekonomiczny – główne przyczyny różnic i konsekwencje dla sprawozdawczości finansowej
3. Metody rozliczania połączeń i przejęć jednostek gospodarczych
4. Ujęcie transakcji warunkowych przy rozliczaniu przejęć i połączeń jednostek gospodarczych
5. Ujmowanie tzw. przejęć odwrotnych
6. Metoda łączenia udziałów a jej zastosowanie w sprawozdaniach finansowych wg MSR/MSSF
7. Wartość firmy i test na utratę wartości firmy
8. Ujawnienia dotyczące połączeń w sprawozdaniach finansowych

Moduł V – Wybrane szczegółowe zasady MSR/MSSF:
Głównym celem tego modułu jest przybliżenie Uczestnikom kursu wybranych zaawansowanych zagadnień sprawozdawczości takich jak zasady ujmowania przychodów, podatek dochodowy, świadczenia pracownicze czy płatności w formie akcji. Ponadto, omówione zostaną przykładowe i najczęściej występujące korekty związane z zastosowaniem MSR/MSSF w sprawozdawczości po raz pierwszy.
W ramach modułu omówione zostaną – w zakresie odpowiadającym programowi danego modułu - stosowne standardy: MSR 11, MSR 18, MSR 19, MSR 20, MSR 26, MSSF 1, MSSF 2 wraz ze stosownymi interpretacjami dotyczącymi tych standardów oraz wybrane projekty nowych regulacji.
Dzień 9
1. Przychody – zasady ujmowania
• Przychody ze sprzedaży produktów i towarów
• Przychody ze sprzedaży usług
• Umowy o usługę budowlaną
• Przychody z dywidend, odsetek i należności licencyjnych
• Przychody w działalności deweloperskiej
• Transakcje barterowe związane ze świadczeniem usług
• Ujęcie programów lojalnościowych
• Ujawnienia odnośnie przychodów w sprawozdaniach finansowych
2. Podatek dochodowy
• Podatek bieżący i odroczony
• Bilansowa i podatkowa wartość aktywów i zobowiązań
• Aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego
• Ujęcie podatku dochodowego (sprawozdanie z dochodów całkowitych – wpływ na wynik za okres i/lub na inne dochody całkowite)
• Ujęcie podatku odroczonego w transakcjach przejęć jednostek gospodarczych
• Zmiany w MSR 12 obowiązujące od 1.1.2012
• Ujawnienia odnośnie podatku dochodowego w sprawozdaniach finansowych
3. Dotacje państwowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy państwa
• Zakres dotacji państwowych
• Zasady rozliczania dotacji państwowych
• Ujawnienia odnośnie dotacji w sprawozdaniach finansowych
4. Projekt nowego standardu poświęconego przychodom
Dzień 10
1. Świadczenia pracownicze
• Rodzaje świadczeń pracowniczych
• Świadczenia krótkoterminowe – zasady rozliczania i ujmowania
• Świadczenia po ustaniu okresu zatrudnienia
• Programy określonych składek – zasady rozliczania i ujmowania
• Programy określonych świadczeń – zasady rozliczenia i ujmowania
• Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy
• Pozostałe długoterminowe świadczenia pracownicze
• Ujawnienia odnośnie świadczeń pracowniczych w sprawozdaniach finansowych
7. Rachunkowość i sprawozdawczość programów świadczeń emerytalnych
• Programy określonych składek
• Programy określonych świadczeń
• Wycena aktywów programu
• Ujawnianie informacji odnośnie programów świadczeń emerytalnych
8. Płatności w formie akcji
• Istota płatności rozliczanych w formie akcji
• Transakcje płatności w formie akcji rozliczane w instrumentach kapitałowych – zasady rozliczania i ujmowania
• Transakcje płatności w formie akcji rozliczane w środkach pieniężnych – zasady rozliczania i ujmowania
• Transakcje płatności w formie akcji między jednostkami należącymi do grupy kapitałowej – zasady ujmowania i rozliczania
• Ujawnienia odnośnie płatności w formie akcji w sprawozdaniach finansowych
9. Wybrane zagadnienia przy pierwszym zastosowaniu MSSF
• Pierwsze sprawozdanie finansowe wg MSSF – kryteria formalne
• Dzień przejścia na stosowanie MSSF
• Prezentacja danych porównawczych
• Obowiązkowe wyłączenia z zastosowania MSSF
• Zwolnienia fakultatywne z zastosowania MSSF
• Zastosowanie koncepcji zakładanego kosztu przy wycenie aktywów
• Dane szacunkowe
• Korekty połączeń jednostek ujęte w okresie przed dniem przejścia na MSSF

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Cena*:
2 940 zł+ 23% VAT za osobę – udział w modułach podstawowych ( 6 dni)
1 960 zł+23% VAT za osobę – udział w modułach rozszerzonych (4 dni)
1 100 zł + 23% VAT za osobę - udział w wybranym module (2 dni)
610 zł + 23% VAT za osobę – udział w wybranym 1 dniu

4 900 zł + 23% VAT za osobę – udział w całości kursu (10 dni)
Cel
Przygotowaliśmy dla Państwa kolejną edycję kursu z zakresu MSR/MSSF. Program kursu został podzielony na pięć modułów – trzy moduły podstawowe i dwa moduły rozszerzone. Każdy moduł obejmuje dwa dni szkoleniowe. Istnieje możliwość uczestniczenia w wybranych pojedynczych modułach.
Podstawowym celem naszego kursu jest:
• praktyczne przybliżenie Uczestnikom treści zawartych w obowiązujących MSR/MSSF oraz interpretacjach SKI (SIC) oraz KIMSF (IFRIC), z uwzględnieniem zmian opublikowanych w latach 2008-2011,
• pokazanie Uczestnikom konsekwencji planowanych lub już opublikowanych zmian w MSR/MSSF,
• zdobycie przez Uczestników umiejętności zastosowania MSR/MSSF w praktyce,
• ułatwienie przygotowania spółek do wymogów sprawozdawczości finansowej wg MSR/MSSF.

Od lat BDO specjalizuje się w badaniu sprawozdań spółek giełdowych, które od 2005 obowiązkowo stosują MSR/MSSF w swojej sprawozdawczości. Praktyczne wskazówki zastosowania MSR/MSSF opierają się na zdobytym przez nas doświadczeniu w pracy z dużą (co roku ok. 30 podmiotów) i bardzo zróżnicowaną grupą spółek giełdowych, w których standardy te zostały już zastosowane. Wykładowcy prowadzący kurs są praktykami, którzy na co dzień spotykają się z omawianymi zagadnieniami. Materiał kursu jest prezentowany w formie autorskiego wykładu popartego przykładami praktycznymi ilustrującymi omawiane zagadnienia oraz ćwiczeniami z oczekiwaną dużą interakcją ze strony Uczestników.
Wiele miejsca w trakcie kursu poświęcimy wykorzystaniu MSR/MSSF w polskich warunkach – czyli jak zrozumieć, zinterpretować i zastosować wspomniane standardy rachunkowości w praktyce. Ponadto, szczegółowo omówimy różnice pomiędzy MSR/MSSF a polskimi zasadami rachunkowości.
Przykłady praktyczne zaprezentowane podczas zajęć pozwolą Uczestnikom również usystematyzować i uzupełnić wiedzę z zakresu MSR/MSSF. Ćwiczenia będą miały formę testów, zadań poświęconych poszczególnym MSR/MSSF, jak również „case studies”.
W trakcie całego kursu Uczestnicy będą mogli skonfrontować omawiane zagadnienia, w tym zakres wymaganych ujawnień, z przykładowym wzorcowym sprawozdaniem finansowym wg MSR/MSSF opracowanym przez ekspertów BDO.

Czas trwania 55 godzin czyli 10 dni
Początek 2012-04-23
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja mazowieckieznajdź stancję
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo
tylko kursy e-learning
tylko kursy e-learning

Oferty dostarczają serwisy:

Ostatnio przeglądane oferty

Nie przeglądałeś jeszcze żadnych ofert

Przydatne linki