Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca Edukacja

Oferta: Kurs kadrowo-płacowy (124 godziny). Certyfikat zawodowy. Edycja: sobota i niedziela.

Rodzaj Kursy i szkolenia
Nazwa kursu

Kurs kadrowo-płacowy (124 godziny). Certyfikat zawodowy. Edycja: sobota i niedziela.

Tematyka Prawo pracy, bhp
Tryb weekendowe
Organizator POLBI Sp. z o.o.
Opis

OPIS

Kursy kadrowo-płacowy został wprowadzony do oferty szkoleniowej POLBI już w 1995 r. jako pierwsze tego typu szkolenie na rynku.

Nasze kursy kadrowo-płacowe ukończyło już tysiące osób a nasze certyfikaty zawodowe cieszą się renomą i uznaniem na rynku pracy.

Firma POLBI jest doskonale kojarzona i znana pracodawcom (jest to bardzo ważne dla osób starających się o pracę).

Kurs kadrowo-płacowy kończy się wewnętrznym egzaminem certyfikującym, który uprawnia po jego pozytywnym przedłożeniu do uzyskania certyfikatu zawodowego z kodami:

• Specjalista ds. wynagrodzeń (kod zawodu: 242310),

• Specjalista ds. kadr (kod zawodu: 242307).

CEL SZKOLENIA

Kurs przygotowuje do pracy w działach kadrowo - płacowych na stanowiskach:

• specjalisty ds. kadr,

• specjalisty ds. płac,

jak również przeznaczony jest dla osób, które pragną pogłębić, uzupełnić lub zaktualizować praktyczną wiedzę z zakresu rozliczania pracowników i spraw kadrowych.

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Kurs prowadzony jest "od podstaw" z naciskiem na zagadnienia praktyczne. W trakcie kursu część zajęć jest prowadzona metodą "case study". Są do ćwiczenia z zakresu sporządzania listy płac i rozliczania pracowników w bardzo różnych wariantach.

Również spory nacisk został położony na obsługę programu "Płatnik", gdzie miesiąc po miesiącu symulujemy sporządzanie deklaracji zgłoszeniowo-rozliczeniowych (praca z komputerem na samodzielnym stanowisku).

DLA KOGO - ADRESACI SZKOLENIA

Kurs skierowany jest do osób początkujących, które nigdy nie miały (bądź w niewielkim stopniu) do czynienia z zagadnieniami kadrowo - płacowymi, ale również do pracowników działów kadrowych, płacowych, księgowości, finansów, rachuby, pracowników biur rachunkowych, absolwentów uczelni i szkół ekonomicznych, którzy pragną rozszerzyć praktyczną wiedzę z zakresu zagadnień objętych programem.

EGZAMIN CERTYFIKUJĄCY

Kurs kończy się wewnętrznym egzaminem certyfikującym, który uprawnia po jego pozytywnym zaliczeniu do uzyskania certyfikatu zawodowego:

• Specjalista ds. wynagrodzeń (kod zawodu: 242310),

• Specjalista ds. kadr (kod zawodu: 242307).

PROGRAM - KURS KADROWO-PŁACOWY. SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC.

A. MODUŁ KADROWY

Podstawowe zasady prawa pracy

• Definicja pracownika i pracodawcy

• Prawo do pracy, prawo do godziwego wynagrodzenia, prawo do wypoczynku, zakaz gorszego traktowania

• Zakaz dyskryminacji

Zatrudnienie pracownika

• Powstanie stosunku pracy - elementy stosunku pracy, forma umowy o pracę oraz elementy obligatoryjne i fakultatywne treści umowy o pracę

• Zatrudnienie na podstawie powołania, mianowania, wyboru

• Świadczenie pracy na podstawie umów cywilnych - umowy zlecenia i umowy dzieło

• Rodzaje umów o pracę

• Studium przypadku

• Sporządzanie umowy o pracę z uwzględnieniem klauzul obligatoryjnych i fakultatywnych, analiza treści umowy o pracę

• Treść kwestionariusza osobowego

Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy

• Akta osobowe pracownika - zakres gromadzonej dokumentacji, przypisanie dokumentów do właściwej części akt osobowych

• Dokumentowanie pracy osoby zatrudnionej na podstawie innej niż umowa pracę

• Studium przypadku

• Założenie akt osobowych - teczka osobowa pracownika

Obowiązki pracodawcy w związku z zatrudnieniem pracownika

• Szkolenie BHP

• Badania profilaktyczne

• Informacja o zasadach wykonywania pracy

• Studium przypadku

• Karta BHP

Czas pracy

• Definicja czasu pracy i normy czasu pracy

• Pojęcia związane z czasem pracy tj. doba pracownicza, pracownicy zarządzający, pora nocna, tygodniowy wymiar czasu pracy, okresy odpoczynku, praca zmianowa

System czasu pracy

• Systemy czasu pracy

• Studium przypadku

• Przykład miesięcznej karty pracy pracownika

• Rozliczenie czasu pracy pracownika zatrudnionego w podstawowym systemie czasu pracy

• Studium przypadku

• Przykładowy harmonogram czasu pracy pracownika zatrudnionego w równoważnym czasie pracy

Szczególne uwarunkowania czasu pracy

• Praca w porze nocnej

• Praca w dni ustawowo wolne od pracy

• Praca w godzinach nadliczbowych

• Ewidencja czasu pracy, zwolnienia z jej prowadzenia, harmonogramy

• Czas pracy pracowników zarządzających

• Dyżur pracowniczy

• Studium przypadku

• Ustalanie przekroczenia normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym

• Sporządzenie grafika pracy pracownika zatrudnionego w rozkładzie zmianowym

• Pisemne polecenie pracy w godzinach nadliczbowych

Nieobecności w pracy

• Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy

• Okresy niewykonywania pracy - zwolnienia od pracy, przerwy w pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia i bez zachowania prawa do wynagrodzenia

• Studium przypadku

• Dokumenty usprawiedliwiające nieobecność w pracy

Urlopy pracownicze

• Definicja urlopu

• Nabycie prawa do urlopu, pierwszy urlop w życiu, wymiar urlopu

• Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych pracownikom zatrudnionym w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy

• Plan urlopów

• Studium przypadku

• Wniosek urlop - karta urlopowa

• Dokumenty na podstawie których ustalane jest prawo do urlopu

• Obliczanie stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu

Urlopy pracownicze - odrębne przepisy

• Obowiązek wykorzystania urlopu, odwołanie z urlopu, zakaz zrzeczenia się prawa do urlopu

• Urlop bezpłatny, urlopy dodatkowe określone odrębnymi przepisami

• Przedawnienie się prawa do urlopu

Wynagrodzenie za pracę

• Pojęcie wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenie minimalne, wynagrodzenie godziwe

• Prawo do wynagrodzenia

• Formy wynagradzania

• Stałe składniki wynagrodzenia

• Premie, nagrody, dodatki jako niestały składnik wynagrodzenia

• Regulamin wynagradzania, ustalanie treści, zmian w treści i tryb ich wprowadzania

• Studium przypadku

• Omówienie przykładowego regulaminu wynagradzania

• Wprowadzanie zmian do regulaminu

Zasady odpowiedzialności pracownika za mienie pracodawcy

• Szkoda powstała z winy umyślnej lub nieumyślnej, ograniczenia w wysokości odszkodowania

• Umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie

• Zasady współodpowiedzialności

• Studium przypadku

• Omówienie treści umowy o odpowiedzialności majątkowej pracownika

Potrącenia z wynagrodzenia za zgodą pracownika i bez zgody pracownika, kolejność i wysokość potrąceń

• Zbieg potrąceń

• Egzekucja komornicza z wynagrodzenia pracownika

• Zakaz konkurencji, zakres i czas obowiązywania

• Studium przypadku

• Wzory pism sporządzanych przez pracownika lub przez pracodawcę w związku z potrąceniem

• Wzór umowy o zakazie konkurencji

Odpowiedzialność dyscyplinarna i finansowa pracowników za wykroczenia pracownicze

• Kary porządkowe, rodzaje kar, przesłanki ich stosowania

• Tryb udzielania kary i zasady składania zażalenia na jej zastosowanie

• Okres przedawnienia

• Studium przypadku:

• Sporządzenie wniosku o udzielenie kary porządkowej

• Zażalenie pracownika na zastosowaną karę

Szczególne uprawnienia pracownicze wynikające z rodzicielstwa

• Ochrona stosunku pracy

• Prace wzbronione

• Urlop macierzyński

• Dodatkowy urlop macierzyński

• Urlop ojcowski

• Urlop wychowawczy

• Uprawnienia pracownika (matki/ojca) związane z wykonywaniem funkcji rodzica

• Zasiłek opiekuńczy

• Zasady ustalania praw do świadczeń rodzicielskich

• Wysokości świadczeń

• Studium przypadku

• Wypełnianie dokumentacji w aspekcie świadczeń związanych z rodzicielstwem

Rozwiązywanie umów o pracę, zmiana treści umowy o pracę, zwolnienia grupowe

• Zmiana warunków wykonywania pracy w trybie wypowiedzenia zmieniającego i porozumienia zmieniającego

• Okoliczności wyłączające możliwość zmiany warunków pracy i płacy

• Zwolnienia grupowe, zasady, odszkodowania

• Przejęcie pracowników w trybie określonym w art. 231 KP.

• Ustanie stosunku pracy

• Wygaśniecie stosunku pracy

• Rozwiązanie umowy o pracę, tryby w jakich umowa jest rozwiązywana

• okresy wypowiedzenia i dopuszczalność ich skracania

• Studium przypadku

• Oświadczenia woli pracodawcy lub pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, bez zachowywania okresu wypowiedzenia, za porozumieniem stron

• Termin i forma odwołania od złożonego oświadczenia

• Treść świadectwa pracy

Związki Zawodowe i ich uprawnienia w związku z rozwiązywaniem umów o pracę

• Konsultacja ze Związkami Zawodowymi rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę

• Obowiązki pracodawcy w związku z ustaniem stosunku pracy

Konsekwencje naruszenia uprawnień pracowniczych oraz instytucje powołane do ich ochrony

• Społeczna Inspekcja Pracy - podstawa prawna działania i zakres uprawnień

• Państwowa Inspekcja Pracy - podstawa prawna działania i zakres uprawnień

• Sądy Pracy

• Regulacje wynikające z Kodeksu Karnego

• Odszkodowania

• Studium przypadku

• Dziennik S.I.P.

• Pozew do Sądu Pracy

B. MODUŁ PŁACOWY

System ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

• Ubezpieczenia społeczne

• Zbieg tytułu ubezpieczeń

• Ograniczenia dotyczące poboru składek ubezpieczeniowych

• Terminy zgłoszeń do ZUS

• Ubezpieczenia zdrowotne

• Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych

• Deklaracje ZUS

• Deklaracje zgłoszeniowe

• Deklaracje rozliczeniowe

Aspekt podatkowy związany z rozliczaniem płac

• Wynagrodzenie brutto - netto

• Pojęcie płacy minimalnej

• Zasady ustalania podatku dochodowego

• Progi podatkowe - procent podatku

• Samozatrudnienie - podatek liniowy czy ryczałt

• Samozatrudnienie z byłym pracodawcą

• Koszty uzyskania przychodu

• Kwota wolna

• Potrącenia obowiązkowe i dobrowolne

• Kwota wolna od potrąceń

• Składniki nieopodatkowane a objęte ubezpieczeniami

• Składniki opodatkowane a nie objęte ubezpieczeniami

• Składniki nieopodatkowane i nie objęte ubezpieczeniami

Świadczenia pozapłacowe

• Omówienie świadczeń pozapłacowych

• Ryczałty i ekwiwalenty

• Ryczałt samochodowy

• Używanie telefonu prywatnego do celów służbowych

• Prywatne łącze internetowe wykorzystywane do celów służbowych

• Pozostałe świadczenia pozapłacowe

• Samochód służbowy używany do celów prywatnych

• Służbowy telefon komórkowy

• Ubranie służbowe i ekwiwalenty za używanie własnego ubrania do celów służbowych oraz ekwiwalenty za pranie odzieży służbowej

• Dokształcanie pracowników w formach pozaszkolnych

• Świadczenia medyczne na rzecz pracowników

• Wydatki dodatkowe na rzecz pracowników (np. opłata fitness, siłowni, basenu, itp.)

• Posiłki pracownicze oraz bony żywieniowe w zakładzie pracy

Podróże służbowe

• Pojęcie podróży służbowej

• Krajowe i zagraniczne podróże służbowe

• Rozliczanie podróży służbowych

• Dokumentowanie podróży służbowych

• Wypłaty ponadlimitowe

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

• Zasady tworzenia funduszu

• Regulamin ZFŚS

• Świadczenia z ZFŚS

• Komisja Socjalna

• Przedstawiciel pracowników

• Świadczenia urlopowe u pracodawców zamiast ZFŚS

• Studium przypadku

• Przykład Regulaminu ZFŚS

Wynagrodzenie za czas choroby - szczególny rodzaj wynagrodzenia

• Wynagrodzenie za czas choroby

• Pojęcie choroby i niezdolności do pracy

• Dokumentowanie niezdolności do pracy na skutek choroby

• Zasady podlegania ubezpieczeniu chorobowemu

• Wynagrodzenie za czas choroby a zasiłek chorobowy

• Zasiłek opiekuńczy

• Zasiłek macierzyński

• Świadczenie rehabilitacyjne

• Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

• Studium przypadku

• Zapoznanie się z niezbędnymi dokumentami uprawniającymi do wypłaty wynagrodzeń i zasiłków chorobowych

• Zasady ustalania podstawy

• Wypełnianie dokumentów do ZUS

• Zapoznanie się z kodami ZUS

Program „Płatnik" - obsługa na praktycznych przykładach różnych studium przypadków

• Rejestr płatników i ubezpieczonych

• Zgłoszenie płatnika do ZUS (ZPA, ZAA, ZBA)

• Zgłoszenie pracownika do ZUS w programie Płatnik (ZUA, ZZA)

• Zgłoszenie członków rodziny pracownika (ZCZA)

• Zmiany danych identyfikacyjnych i ewidencyjnych (ZIPA, ZIUA, ZUA)

• Wyrejestrowania (ZWUA, ZWPA)

• Dokumenty rozliczeniowe (RCA, RZA, DRA)

• Zgłaszanie i rozliczanie sytuacji szczególnych (RSA) (np. wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, macierzyńskich, wychowawczych, przerw w opłacaniu składek, urlopów, itp.)

• Korekty deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych

• Kopiowanie dokumentów

• Inne dokumenty w „Płatniku" - IWA, RMUA, ZSWA

• Wysyłka dokumentów do ZUS

• Potwierdzenie wysyłki

Warsztaty płacowe - czyli różne przypadki wyliczania wynagrodzeń i sporządzania list płac

• Wyliczanie wynagrodzenia w wypadku kwoty stałej, roboczogodzin i akordów oraz tworzenie listy płac za przepracowany miesiąc i za przepracowaną część miesiąca

• Wyliczanie wynagrodzenia w przypadku choroby i tworzenie listy płac w przypadku choroby

• Wyliczanie wynagrodzenia w wypadku urlopów i tworzenie list

• Wyliczanie zmniejszeń wynagrodzeń w wypadku innych nieobecności w pracy

• Szczególne wypadki ustalania wynagrodzeń

• Ustalanie wyłączeń składkowych i podatkowych

• Sposób ustalenia wartości świadczeń pozapłacowych

• Zasady ustalania podstawy emerytalno - rentowej w przypadku dodatkowych świadczeń

• Zasady ustalania podstawy podatku i ubezpieczenia zdrowotnego

• Tworzenie listy płac w przypadku otrzymania od pracodawcy świadczenia pozapłacowego - aspekt składkowy i podatkowy

• Wypłata świadczenia urlopowego

• Przygotowanie list płac pod kątem przyznanych odszkodowań i potrąceń

• Zasiłki w świetle płac, w tym zasiłek macierzyński, wychowawczy i inne

• Rozliczenia z Urzędem Skarbowym - deklaracje, terminy, druki

• Korekty list płac

• Korekty podatku dochodowego


Link do strony ze szkoleniem: http://www.polbi.pl/szkolenia/kurs-kadrowo-placowy-specjalista-ds-kadr-i-plac/

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU KADROWO-PŁACOWEGO. SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC.

Mamy prawo wydawania „Zaświadczeń o ukończeniu kursu” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632). Więcej: http://www.polbi.pl/dyplom-certyfikat-zaswiadczenie-o-ukonczeniu-kursu/

CERTYFIKACJA ZAWODOWA - WARUNKI UZYSKANIA CERTYFIKATY ZAWODOWEGO

Certyfikat zawodowy wydawany jest pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

- uczestniczenia w zajęciach objętych programem kursu,

- przystąpienia do egzaminu certyfikującego,

- uzyskania na egzaminie pisemnym minimum 60% możliwych do uzyskania punktów.

Więcej informacji - http://www.polbi.pl/certyfikacja-zawodu-specjalista-ds-wynagrodzen-kadr-kod-zawodu/

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY - KFS 2018. DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ.

Pracodawcy zainteresowani ubieganiem się o środki na dofinansowanie szkoleń z KFS w 2018 roku powinni skontaktować się z powiatowym urzędem pracy aby uzyskać właściwy formularz. Więcej: http://www.polbi.pl/kfs-krajowy-fundusz-szkoleniowy-dotacje-dofinansowanie/

GDZIE PROWADZIMY SZKOLENIA? LOKALIZACJA W SAMYM CENTRUM WARSZAWY. Więcej - http://www.polbi.pl/sale-wykladowe/

STANDARD NAJLEPSZEJ CENY SZKOLENIA NA RYNKU. CENY PROMOCYJNE USŁUG SZKOLENIOWYCH. SZKOLENIE W DOBREJ CENIE. POLBI - WARSZAWA.


Koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi 1 900 zł.

Czas trwania 124 godziny. Rozpoczęcie 14 kwietnia 2018 r. Zakończenie 8 lipca 2018 r.
Początek 2018-04-14
Dane kontaktowe

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

beata@polbi.pl
tel. 22 629 13 88 (w godz. 9-17)
fax 22 699 59 15 (całodobowo)
00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,
Hotel MARRIOTT - Centrum LIM,
Sekretariat - III piętro, pokój 03.190
www.polbi.pl

Lokalizacja mazowieckieznajdź stancję
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo
tylko kursy e-learning
tylko kursy e-learning

Oferty dostarczają serwisy:

Ostatnio przeglądane oferty

Przydatne linki