Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca Edukacja

Oferta: Kurs dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu

Kurs dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych

Tematyka Prawo
Tryb zamknięte
Organizator -
Opis

Celem kursu jest: * nabycie, uzupełnienie przez przyszłych członków rad nadzorczych wiedzy potrzebnej do pełnienia w sposób profesjonalny i odpowiedzialny funkcji nadzorczych nad działalnością spółki* przygotowanie uczestników do pomyślnego zdania egzaminu przed Komisją Ministerstwa Skarbu PaństwaGrupa docelowa Kurs adresujemy do: * kandydatów oraz członków zarządu i rad nadzorczych spółek działających w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych* przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego* osób planujących zasiadać w radach nadzorczych spółek komunalnych* dyrektorów i kierowników przedsiębiorstw państwowych przygotowujących się do pełnienia funkcji stałego nadzoru nad działalnością spółki* przedstawicieli związków zawodowych wybieranych do rad nadzorczych jako delegat załogiMetodologia ROLA PAŃSTWA W GOSPODARCE* Publicznoprawne i prywatnoprawne funkcje państwa (imperium i dominium); * Skarb Państw jako forma działania państwa w stosunkach cywilnoprawnych* Zamówienia publiczne* Zasady wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa* Podstawowe kompetencje w sferze gospodarki wybranych organów państwowych (Minister Finansów, Skarbu Państwa, Gospodarki, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urząd ochrony Konkurencji i konsumentów i inne) POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW* Dopuszczalność pomocy* Przesłanki udzielania pomocy* System organizacyjny* Plan restrukturyzacji w oparciu o przepisy o pomocy publicznej.* Sprawozdawczość i monitoring* Stan prawny i faktyczny po 1 maja 2004 r. PROBLEMATYKA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W PROCESIE KOMERCJALIZACJI I PRYWATYZACJI ORAZ SKUTKI TYCH PROCESÓW W ŚWIETLE PRAWA PRACY* Rola organów spółki w procesach prywatyzacji w świetle prawa pracy* Podstawowe regulacje kodeksu pracy-  pojęcie stosunku pracy-  sposoby nawiązania stosunku pracy-  rodzaje umów o pracę-  sposoby rozwiązania stosunku pracy* Uprawnienia pracownicze wynikające z Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji   przedsiębiorstw państwowych* Kompetencje związków zawodowych* Zwolnienia grupowe (restrukturyzacja zatrudnienia) ELEMENTY PRAWA CYWILNEGO* Pojęcie osoby fizycznej i osoby prawnej* Przedstawicielstwo (ustawowe, pełnomocnictwo, prokura)* Oświadczenie woli, czynności prawne i ich forma* Posiadanie i prawa rzeczowe (własność, prawa rzeczowe ograniczone, użytkowanie wieczyste)* Podstawowe prawa obligacyjne w zakresie korzystania z mienia oraz sposób prowadzenia działalności gospodarczej ZASADY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORCÓW * Pojecie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy, małe i średnie przedsiębiorstwa, mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy* Swoboda działalności gospodarczej i jej ograniczenia (koncesje, zezwolenia, zgody administracyjne, działalność regulowana)* Tajemnica prawnie chroniona, ochrona dóbr osobistych oraz ochrona informacji niejawnych* Rejestr przedsiębiorców i inne rejestry* Zasady uczciwej konkurencji* Ochrona konsumentów* Działalność przedsiębiorców zagranicznychKOMPETENCJE ORGANÓW SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO W TYM ZASADY FUNKCJONOWANIA RAD NADZORCZYCH W JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁKACH SKARBU PAŃSTWA * Odpowiedzialność członków rad nadzorczych i zarządów* Zasady powoływania i wynagradzania członków zarządu* Tryb przeprowadzania konkursu w celu wyłonienia osoby, której będzie powierzone sprawowanie zarządu w spółce* Wynagrodzenie osób zarządzających w spółkach z udziałem Skarbu PaństwaŁAD KORPORACYJNY/CORPORATE GOVERNANCE/ W SPÓŁKACH* Cel wprowadzania zasad Corporate Governance* Zasady dobrych praktyk w tym dobre praktyki rad nadzorczych, zarządów i walnych zgromadzeń* Standardy pracy członków rad nadzorczych* Rola akcjonariuszy w ładzie korporacyjnym PRAWO UPADŁOŚCIOWE, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE I INNE POSTĘPOWANIA NAPRAWCZE * Prawo upadłościowe-  zdolność upadłościowa i przesłanki ogłoszenia upadłości-  skutki prawne ogłoszenia upadłości podmiotu gospodarczego-  rola i czynności organów występujących w postępowaniu upadłościowym-  rola wierzyciela w postępowaniu upadłościowym, jego prawa i obowiązki-  układ w upadłości* Prawo układowe-  charakterystyka postępowania układowego jako postępowania uzdrawiającego dłużnika-  ustawowe przesłanki otwarcia postępowania układowego-  rola i czynności organów występujących w postępowaniu układowym SPÓŁKI HANDLOWE - TWORZENIE, ŁĄCZENIE, PODZIAŁ, FUNKCJONOWANIE I LIKWIDACJA* Spółka jawna* Spółka partnerska* Spółka komandytowa* Spółka komandytowo-akcyjna* Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością* Spółka akcyjna* Łączenie spółek handlowych-  sposoby łączenia spółek, charakter prawny połączenia-  ramowa procedura łączenia spółek* Podział spółek-  sposoby podziału spółek, charakter prawny podziału-  ramowa procedura łaczenia spółek* Przekształcanie spółek handlowych-  wymagania formalne przekształcenia spółki-  ramowa procedura przekształcenia spółki* Spółka europejska i europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych -  regulacje prawa unijnego dotyczące spółki europejskiej-  regulacje prawa unijnego dotyczące europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych-  charakter prawny spółki europejskiej na gruncie ustawy (rodzaj spółki akcyjnej)-  sposoby powstawania spółki europejskiej-  charakter prawny europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych KOMERCJALIZACJA I PRYWATYZACJA* Zasady funkcjonowania spółki powstałej w wyniku komercjalizacji* Analizy przedprywatyzacyjne* Pojęcie prywatyzacji* Tryb zbywania akcji Skarbu Państwa   RYNEK KAPITAŁOWY W POLSCE* Organizacja i funkcjonowanie* Zasady obrotu Papierami wartościowymi ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM* Pojęcie zarządzania* Struktura organizacyjna a otoczenie firmy* Zarządzanie zasobami ludzkimi* Planowanie i podejmowanie decyzji w organizacjach gospodarczych* Strategia i zarządzanie strategiczne MARKETING W PRZEDSIĘBIORSTWIE* Zarządzanie marketingowe* Planowanie strategiczne biznesu* analiza możliwości rynkowychRACHUNKOWOŚĆ I FINANSE W PRZEDSIĘBIORSTWIE* Pojęcie i zakres rachunkowości* Podstawowe regulacje prawne dla rachunkowości w Polsce i na świecie* Podstawowe zasady rachunkowości* Schemat przebiegu zdarzeń w rachunkowości* Układ i struktura bilansu* Układ i struktura rachunku wyników* Rachunek przepływów pieniężnych* Analiza sprawozdań finansowych-  analiza bilansu-  analiza rachunku zysków i strat-  analiza rachunku przepływów pieniężnych* Analiza wskaźników* Wartość pieniądza w czasie* Planowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy* Analiza progu rentowności* Źródła długoterminowego finansowania firmy METODY WYCENY MIENIA PRZEDSIĘBIORSTW* Majątkowe* Rynkowe* Wycena nieruchomościRESTRUKTURYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW* Przesłanki podejmowania działań restrukturyzacyjnych* Techniki restrukturyzacji oparte na aktywach i pasywach* Metody restrukturyzacji finansowej w oparciu o prawo upadłościowe i naprawcze oraz Ustawę o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków* Budowa programu restrukturyzacji* Efekty restrukturyzacji BIZNES PLAN* Istota biznes planu i cel jego sporządzania* Adresaci biznes planu* Logika tworzenia biznes planu* Analiza zewnętrznych uwarunkowań działania firmy* Struktura biznesu planu* Analiza przypadku konstrukcji biznes planu* Organizowanie, wdrażanie i kontrola programów marketingowych WPROWADZENIE DO RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU * Rachunkowość jako źródło informacji* Rachunkowość zarządcza a rachunkowość finansowa* Rola rachunkowości zarządczej przy podejmowaniu decyzji gospodarczych* Narzędzia analizy ekonomiczno - finansowej* Istota, funkcje i zadania controllingu* Budżetowanie i analiza odchyleń SYMULACJA EGZAMINU PISEMNEGOCertyfikat po kursie każdy z Uczestników otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia

Czas trwania 36
Początek 2014-09-13
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja mazowieckieznajdź stancję
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo
tylko kursy e-learning
tylko kursy e-learning

Oferty dostarczają serwisy:

Ostatnio przeglądane oferty

Nie przeglądałeś jeszcze żadnych ofert

Przydatne linki