Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca Edukacja

Oferta: GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA: PRZEPISY PRAWNE I WYNIKAJĄCE Z NICH OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORSTW I ORGANÓW ADMINISTRACJI. WARSZTATY

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA: PRZEPISY PRAWNE I WYNIKAJĄCE Z NICH OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORSTW I ORGANÓW ADMINISTRACJI. WARSZTATY

Tematyka Prawo
Tryb otwarte
Organizator Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Opis


Omówienie  rodzajów  decyzji  administracyjnych  w  obszarze  gospodarki  wodnej,  wydawanych  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  18  lipca  2001r.  Prawo  wodne,  z  uwzględnieniem  odrębnych  przepisów  prawa  materialnego  oraz  Kodeksu  postępowania  administracyjnego


1. Zasoby wodne, omówienie podstawowych zasad gospodarowania wodami i gruntami pod wodami

2. Pozwolenia wodnoprawne, rodzaje pozwoleń wodnoprawnych, dokumentacje
w postępowaniu wodnoprawnym:
- operat wodnoprawny wymagania formalne i merytoryczne,
- instrukcja gospodarowania wodą,
- inne dokumenty wymagane w postępowaniu o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego,
- wygaszanie, cofanie i ograniczanie pozwoleń wodnoprawnych,
- przenoszenie praw i obowiązków z pozwoleń wodnoprawnych.

3. Pozwolenia zintegrowane w zakresie gospodarki wodnościekowej; istotne zmiany związane z implementacją Dyrektywy o emisjach przemysłowych (IED)

4. Oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

5. Decyzje w sprawach partycypacji w kosztach utrzymania wód lub urządzeń wodnych

6. Prawo wodne w procesie inwestycyjnym:
- zwolnienia z zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
- zwolnienia z zakazów obowiązujących na wałach przeciwpowodziowych.

7. Legalizacja urządzeń wodnych

8. Inne decyzje administracyjne wydawane na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne

9. Postępowania naprawcze po udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego

10. Rozstrzyganie sporów o zmianę stanu wody na gruncie, postępowania administracyjne

11. Spółki wodne- podstawy działania:
- nadzór na działalnością spółki wodnej,
- decyzje w sprawach ustalenia świadczeń na rzecz spółki wodnej, partycypacja w kosztach utrzymania urządzeń wodnych.

12. Przeniesienie prawa do korzystania z wód:
- następstwo prawne.

13. Prawne aspekty utrzymania urządzeń wodnych, przywrócenia funkcji urządzeniu wodnemu

14. Postępowania w sprawach o ustalenie odszkodowania

15. Odpowiedzialność karna

16. Konsultacje, dyskusjaSzczególne  korzystanie  z  wód;  gospodarka  ściekowa:  przepisy  i  praktyka

1. Szczególne korzystanie z wód w świetle przepisów ustawy prawo wodne i ustawy prawo ochrony środowiska:
- emisje substancji do wód lub do ziemi oraz wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych– zagadnienia do uwzględnienia w dokumentacji do dochodzeń wodnoprawnych, wynikające z obu ustaw,
- prawa i obowiązki użytkowników środowiska w aspekcie szczególnego korzystania z wód, wynikające z przepisów ustaw prawo ochrony środowiska i prawo wodne,
- warunki korzystania z wód w pozwoleniach zintegrowanych,
- najlepsze dostępne techniki i metody ich oceny w aspekcie ochrony wód,
- warunki korzystania z wód w pozwoleniach wodnoprawnych (sektorowych).

2. Przepisy wykonawcze regulujące zasady prowadzania ścieków do wód lub do ziemi – rozporządzenie MŚ w sprawie w sprawie warunków,  jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego:
- ścieki  bytowe,
- ścieki komunalne,
- ścieki przemysłowe z uwzględnieniem ścieków biodegradowalnych,
- ścieki z oczyszczania gazów odlotowych,
- ścieki zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla wód,
- ścieki opadowe,
- ścieki z intensywnej hodowli ryb,
- zaostrzenie i łagodzenie warunków wprowadzania ścieków do odbiornika.

3. Rolnicze wykorzystanie ścieków

4. Rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych

5. Ocena spełniania warunków pozwolenia wodnoprawnego w zakresie emisji substancji do wód lub do ziemi

6. Monitoring ilościowy i jakościowy emisji substancji do wód:
- monitoring w świetle ustawy prawo wodne oraz aktów wykonawczych (rozporządzenie w sprawie warunków,  jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego,
- monitoring w świetle ustawy prawo ochrony środowiska,
- monitoring w świetle ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzenia w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

7. Warunki wprowadzania ścieków do urządzeń będących własnością innych podmiotów:
- zawieranie umów według ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
- pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,
- substancje szczególnie szkodliwe dla wód w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych,
- stan i skład ścieków według rozporządzenia w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych,
- warunki wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych podmiotów innych niż przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

8. Wykorzystanie wyników monitoringu wód przy ustalaniu warunków korzystania ze środowiska

9. Przekazywanie do użytkowania instalacji ochrony wód (oczyszczalnie ścieków) będących przedsięwzięciami znacząco oddziałującymi na środowisko

10. Kontrola gospodarki wodno-ściekowej:
- organy administracji upoważnione do kontroli,
- uprawnienia kontrolne WIOŚ w zakresie korzystania ze środowiska przez podmioty,
- kontrola problemowa w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
- kontrola a przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
- kary administracyjne za przekraczanie warunków pozwolenia wodnoprawnego – tryb i zasady wymierzania kar, odraczania terminu ich płatności oraz umarzania kar.Warsztaty

1. Ustalanie warunków jakościowych do pozwoleń wodnoprawnych, dla różnych rodzajów ścieków

2. Ustalanie zakresu i częstotliwości badania stanu i składu ścieków

3. Ustalanie warunków dla ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych

4. Wyszukiwanie błędów i niejasności w pozwoleniach wodnoprawnych lub pozwoleniach zintegrowanych

5. Dyskusja - analiza tematów zaproponowanych przez uczestników szkolenia

Czas trwania 18 godzin
Początek Dostępne terminy: 2013-07-02 - Jurata
Dane kontaktowe

Lokalizacja lubelskieznajdź stancję
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo
Tagi
tylko kursy e-learning
tylko kursy e-learning

Oferty dostarczają serwisy:

Ostatnio przeglądane oferty

Nie przeglądałeś jeszcze żadnych ofert

Przydatne linki