Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca Edukacja

Oferta: FUNDUSZE SOŁECKIE – SOŁECTWO JAKO JEDNOSTKA POMOCNICZA GMINY: JEGO ORGANY, ICH ZADANIA I KOMPETENCJE

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu

FUNDUSZE SOŁECKIE – SOŁECTWO JAKO JEDNOSTKA POMOCNICZA GMINY: JEGO ORGANY, ICH ZADANIA I KOMPETENCJE

Tematyka Inne
Tryb otwarte
Organizator -
Opis

1. Sołtys i sołectwo2. Zadania sołectwa, a fundusz sołecki3. Procedury organizacji zebrania wiejskiego4. Podstawowe przepisy regulujące funkcjonowanie Funduszu Sołeckiegoa) Podstawa prawnab) Uchwały organu stanowiącego dotyczące utworzenia, zwiększenia funduszu sołeckiego5. Sposób ustalenia wysokości środków przypadających na określone sołectwo.a) ustalenie danych do wyliczenia wysokości środków przyznanych sołectwu,b) ograniczenia ustawowe wysokości środków na fundusz sołecki,c) wniosek sołectwa o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.6. Cele na które mogą być wykorzystane środki z funduszu sołeckiego.a) na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wniosku – zadania własne gminy,b) na wydatki związane z działaniem zmierzającym do usunięcia skutków klęski żywiołowej.7. Ustawowe terminy do:a) ustalenia przez Radę Gminy wysokości funduszu sołeckiego,b) przekazania informacji sołtysom o wysokości środków funduszu sołeckiego,c) ustalenia przez Ministra Finansów kwoty bazowej kraju do wyliczenia funduszu,d) przekazania przez sołtysów wniosków o przyznanie środków funduszu sołeckiego,e) podania przez organ wykonawczy informacji sołtysowi o odrzuceniu wniosku,f) ponownego rozpatrzenia odrzuconego wniosku sołtysa przez Radę Gminy.8. Dotacja celowa z budżetu państwa jako zwrot części wydatków poniesionych z funduszu sołeckiegoa) dane do wyliczenia zwrotu wydatków,b) zasady wyliczania kwoty podlegającej zwrotowi.Celem szkoleń jest przybliżenie zasad funkcjonowania funduszu sołeckiego poprzez zapoznanie słuchaczy z zasadami funkcjonowania funduszu sołeckiego, m.in. na jaki cel można przeznaczyć fundusz, kto jest dysponentem i jakie są zasady gospodarowania funduszem sołeckim. Omówione zostaną zasady organizacji zebrań wiejskich dotyczące przyjęcia zadań realizowanych z funduszu sołeckiegoMetodologia Prezentacja, wykład, warsztat.Certyfikat Imienne zaświadczenie o ukończonym kursie.

Czas trwania 1
Początek 2017-07-31
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja -znajdź stancję
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo
tylko kursy e-learning
tylko kursy e-learning

Oferty dostarczają serwisy:

Ostatnio przeglądane oferty

Przydatne linki