Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca Edukacja

Oferta: Dokumentacja rozliczeniowa w projektach unijnych - przygotowywanie i opisywanie dokumentów księgowych i pozaksięgowych 2 -dniowe warsztaty kompetencyjne.

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu

Dokumentacja rozliczeniowa w projektach unijnych - przygotowywanie i opisywanie dokumentów księgowych i pozaksięgowych 2 -dniowe warsztaty kompetencyjne.

Tematyka Finanse/Księgowość
Tryb zamknięte
Organizator -
Opis

W imieniu ekspertów Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER z przyjemnością zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym: Dokumentacja rozliczeniowa w projektach unijnych - przygotowywanie i opisywanie dokumentów księgowych i pozaksięgowych 2 -dniowe warsztaty kompetencyjne.>>>>>  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIACel szkolenia:Celem szkolenia jest wyposażenie Uczestników w wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie:-Przygotowania do rozliczeń projektu unijnego i dokumentacji stosowanej na etapie zawierania Umowy o dofinansowanie.-Właściwego wyodrębniania operacji księgowych dotyczących projektu.-Zasad tworzenia, stosowania i opisywania dokumentacji rozliczeniowej.-Dokumentacji kadrowej w projektach unijnych.-Sposobów uzupełniania formularza Wniosku o płatność w perspektywie na lata 2014-2020.-Uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki pozwalające na uniknięcie najczęściej popełnianych błędów. Korzyści dla użytkowników:-ciekawe materiały szkoleniowe przygotowane przez praktyków; -możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z ekspertem ds. realizacji i rozliczania projektów unijnych w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020;-uzyskanie kompleksowej wiedzy pozwalającej na prawidłowe rozliczanie przygotowanie dokumentacji rozliczeniowej; -podczas szkolenia omówimy najważniejsze obowiązki i odpowiedzialność głównych księgowych i pracowników działów finansowo księgowych za realizację i rozliczenie danego projektu. Trener:Bartosz WolańskiSpecjalizacja trenerska: Konsultant i autor kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych dla firm i jednostek samorządu terytorialnego. Ab­sol­went stu­diów ma­gi­ster­skich Uni­wer­sy­te­tu Wro­cław­skie­go na kie­run­ku In­te­gra­cja eu­ro­pej­ska i po­li­ty­ka re­gio­nalna. Po­sia­da także li­cen­cjat z Eko­no­mii oraz ukoń­czo­ne Stu­dia Po­dy­plo­mo­we z za­kre­su Ra­chun­ko­wo­ści i Kon­tro­li fi­nan­so­wej. Z te­ma­ty­ką fun­du­szy struk­tu­ral­nych zwią­za­ny jest od po­cząt­ku ich funk­cjo­no­wa­nia w Pol­sce. W swoim dorobku wykazać się może doświadczeniem w zakresie takich programów pomocowych jak PHARE, SAPARD, SPO WKP, ZPORR, INTERREG oraz Mechanizmy Finansowe EOG (w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2004-2006), a także 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), POKL, POIG, POIIŚ oraz PROW w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Pracował w największych i w najskuteczniejszych firmach konsultingowych w Polsce na stanowiskach Dyrektora Regionalnego, Kierownika Oddziału, Kierownika Działu Projektów Finansowych i Project Managera. Wybitny ekspert i trener w zakresie Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020. Prowadzi bardzo wysoko oceniane szkolenia obejmujące tematykę kompleksowej realizacji projektów unijnych. Program szkolenia:|Program szkolenia jest własnością intelektualną SEMPER i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.|1.Przygotowanie do rozliczeń – dokumentacja stosowana na etapie zawierania Umowy o dofinansowanie• Formularz zgłoszeniowy SL2014• Pierwszy Harmonogram płatności i zasady jego aktualizacji• Wniosek o wprowadzenie zmian w projekcie• Procedura aneksowania Umowy o dofinansowanie2.Właściwe wyodrębnienie operacji księgowych dotyczących projektu • Formy księgowości wyodrębnionej• Wymagane i sugerowane zapisy polityki rachunkowości dla podmiotów prowadzących pełną księgowość• Zasady wyodrębniania kont księgowych oraz metoda kodu księgowego • Sposób wyodrębnienia operacji dla podmiotów prowadzących księgowość uproszczoną (PKPiR)• Zasady prowadzenia ewidencji pozabilansowej• Kod księgowy stosowany poza systemem księgowym3.Zasady tworzenia, stosowania i opisywania dokumentacji rozliczeniowej• Sposób i forma opisywania dokumentów księgowych • Zasady dokonywania płatności za wydatki w projekcie (nazwy transakcji, rodzaje rachunków bankowych, zaliczkowanie, koszty pośrednie, w tym wydatki ryczałtowe)• Właściwa archiwizacja dokumentacji dotyczącej projektu – wymagane zapisy i zmiany instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektu• Promocja projektu na poziomie stosowanej dokumentacji – zasady, formy i terminy oznaczania dokumentów związanych z projektem4.Dokumentacja kadrowa w projektach unijnych• Zasady kwalifikowalnosci wynagrodzeń• Definicja personelu projektu• Wymagane zapisy Regulaminu wynagrodzeń w kontekście rozliczeń kosztów zatrudnienia• Właściwe zapisy umów o pracę zawieranych na potrzeby projektu• Zasady oddelegowywania personelu do pracy w projekcie w ramach istniejącego stosunku pracy• Dodatki do wynagrodzeń, premie i nagrody – reguły stosowania• Zasady monitorowania czasu pracy• Stosowanie kart czasu pracy• Zasady rozliczeń umów cywilno-prawnych (zlecenie, o dzieło)5.Sposób uzupełniania formularza Wniosku o płatność w perspektywie na lata 2014-2020• Okres sprawozdawczy i terminy składania Wniosku o płatność• Rodzaje i funkcje Wniosków o płatność• Postęp rzeczowy – wskaźniki, rezultaty, problemy w realizacji.• Postęp finansowy – dokumenty, ryczałt, korekty i źródła finansowania.• Uproszczone formy dokonywania rozliczeń: stawki jednostkowe i metody ryczałtowe• Wykazywanie dochodu w projekcie.• Oświadczenia, informacje o politykach wspólnotowych.• Załączniki do Wniosku o płatność. Grupa docelowa -główni księgowi,-pracownicy administracji publicznej i samorządowej,-osoby zarządzające, koordynujące i rozliczające projekty unijne,-kierownicy działów finansowo-księgowych,-członkowie zespołów projektowych,-osoby, które planują aplikować o środki finansowe w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020,-osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia problematyką.  Metodologia Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności. Certyfikat Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Czas trwania 2
Początek 2018-04-25
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja mazowieckieznajdź stancję
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo
tylko kursy e-learning
tylko kursy e-learning

Oferty dostarczają serwisy:

Ostatnio przeglądane oferty

Przydatne linki