Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.pl Praca Edukacja

Oferta: Ceny transferowe 2018 - zasady, procedury, dokumentowanie transakcji.

Rodzaj Szkolenia
Nazwa kursu

Ceny transferowe 2018 - zasady, procedury, dokumentowanie transakcji.

Tematyka Finanse/Księgowość
Tryb otwarte
Organizator -
Opis

1 dzień1.Wprowadzenie do kluczowych regulacji dotyczących cen transferowych• geneza regulacji dotyczących cen transferowych,• międzynarodowy charakter problematyki cen transferowych,• implementacja wytycznych do polskiego systemu prawnego,• aktualne regulacje krajowe – ustawy o podatkach dochodowych i rozporządzenie z września 2017,• aktualne regulacje krajowe – terminy wejścia w życie poszczególnych wymogów,• stosowanie właściwych regulacji do odpowiednich okresów realizacji transakcji,2.Identyfikacja obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej po 1 stycznia 2017 r.• zasady obowiązujące przed 1 stycznia 2017 r., wskazanie różnic• badanie wielkości podmiotu, skali działalności – nowe kryterium przychodowo-kosztowe,• ustalenie indywidualnego progu dokumentacyjnego,• obowiązek dokumentacyjny w przypadku podmiotów powiązanych,• obowiązek dokumentacyjny - transakcje z podmiotami z rajów podatkowych,• obowiązek dokumentacyjny w przypadku umów spółek nieposiadających osobowości prawnej,• obowiązek dokumentacyjny związany z umowami wspólnego przedsięwzięcia lub z innymi umowami o podobnym charakterze,• obowiązek dokumentacyjny związany ze zdarzeniami restrukturyzacyjnymi3.Identyfikacja transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu• pojęcie transakcji w przepisach aktualnie obowiązujących,• zasady stosowania indywidualnego progu dokumentacyjnego (transakcje specyficzne, np. pożyczki),• zasady grupowania transakcji dla potrzeb ustalenia obowiązku dokumentacyjnego i sporządzania dokumentacji podatkowych – wątpliwości, aktualne rozstrzygnięcia organów podatkowych,• możliwość sporządzenia jednej dokumentacji dla wielu transakcji,• kategoria innego zdarzenia mającego wpływ na wysokość dochodu/straty,• transakcje będące przedmiotem "refakturowania" a obowiązek dokumentacyjny,• wprowadzenie wymogu okresowego przeglądu dokumentacji,• sporządzanie dokumentacji na żądanie organu podatkowego,• szczególne przypadki braku obowiązku dokumentacyjnego,4.Identyfikacja podmiotów powiązanych i rodzajów powiązań• rodzaje powiązań determinujących obowiązek dokumentacyjny,• powiązania kapitałowe bezpośrednie i pośrednie,• zakres powiązań kapitałowych,• powiązania zarządczo-kontrolne,• powiązania majątkowe,• powiązania związane ze stosunkiem pracy,• powiązania osobowe -rodzinne,5.Obowiązki raportowe i sprawozdawcze dla podmiotów dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi• oświadczenie o spełnieniu obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej - jednostki i osoby odpowiedzialne za złożenie oświadczenia, zakres oświadczenia,• CIT-TP sprawozdanie uproszczone dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi – omówienie formularza,• raportowanie według krajów (country – by country): o jednostki obowiązane w grupie do raportowania,o obowiązek złożenia powiadomienia CBC-P,o sporządzanie raportu CBC-R,o sposób wykorzystania informacji o grupach przez organy podatkowe,6.Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie cen transferowych• stosowanie stawki sankcyjnej 50%,• możliwość stosowania sankcji innych niż podatkowe (karne, karno-skarbowe),• podmioty i osoby ponoszące potencjalne ryzyka związane z cenami transferowymi,• zakres odpowiedzialności w przypadku braku dokumentacji lub błędów w dokumentacji, rodzaje uchybień,7.Działania kontrolne administracji publicznej w zakresie cen transferowych• skuteczność dotychczasowych kontroli podatkowych w zakresie cen transferowych,• dotychczasowe działania Ministra Finansów i podległych organów,• nowa organizacja struktur – nowe jednostki wyspecjalizowane w zagadnieniach związanych z cenami transferowymi• nowe narzędzia w rękach organów podatkowych – szkolenia wewnętrzne, bazy danych wykorzystywane w procesie weryfikacji cen transakcyjnych,• planowane, zapowiadane i realizowane kierunki kontroli,• przebieg kontroli podatkowej w zakresie cen transferowych,8.Zasady konstruowania dokumentacji podatkowej lokalnej• porównanie elementów dokumentacji sporządzanej na zasadach sprzed 1 stycznia 2017 r. z aktualnymi wymogami,• zawartość poszczególnych elementów dokumentacji: o opis transakcji - rodzaj, przedmiot transakcji,o dane finansowe, określenie wartości transakcji dla potrzeb dokumentacji,o opis przebiegu transakcji a analiza funkcjonalna i profil funkcjonalny podatnika,o analiza danych porównawczych,o opis podatnika, przedstawienie stron transakcji w dokumentacji,o przedstawienie otoczenia konkurencyjnego podatnika,o rola strategii gospodarczej w dokumentacji podatkowej,o wymagane dokumenty i załączniki,• wykorzystanie wzorów dokumentacji sprzed 1 stycznia 2017 r.• dokumentacje lokalne dla wielu stron transakcji,9.Zasady konstruowania dokumentacji podatkowej grupowej – tzw. "master file"• jednostki w grupie zobowiązane do sporządzenia/posiadania dokumentacji grupowej,• dokumentacje grupowe w spółkach osobowych,• wskazanie podmiotu, który sporządził dokumentację grupową,• elementy dokumentacji grupowej: o informacje o grupie podmiotów powiązanych, w skład której wchodzi podatnik,o struktura organizacyjna grupy podmiotów powiązanych – zakres i sposób prezentacji,o polityka cen transakcyjnych w dokumentacji grupowej i jako narzędzie zarządzania cenami wewnątrz grupy kapitałowej,o opis działalności prowadzonej przez grupę - sposób przedstawienie podmiotu i zakres działalności całej grupy i zmian funkcjonalnych,o istotne wartości niematerialne – identyfikacja i sposób prezentacji, strategia zarządzania wartościami niematerialnymi w grupie,o opis sytuacji finansowej pomiędzy podmiotami tworzącymi grupę,• wykorzystanie dokumentacji master file otrzymanej od zagranicznej jednostki powiązanej,• tworzenie jednolitej dokumentacji grupowej dla całej grupy podmiotów powiązanych – praktyczne problemy,Dzień II1.Analiza porównawcza jako element dokumentacji podatkowej po 1 stycznia 2017 r.• podmioty obowiązane do przeprowadzenia analiz porównawczych,• przedmiotowy zakres danych wykorzystywanych w analizach,• dostępność danych niezbędnych do sporządzenia analizy porównawczej – stwierdzenie braku dostępności danych i konsekwencje,• moment na który sporządzana jest analiza porównawcza,• możliwość wykorzystania danych dostępnych wewnętrznie,• możliwość wykorzystania danych wieloletnich,• aktualizacja analizy danych porównawczych,• przypadki braku obowiązku sporządzenia analizy danych porównawczych,• opis zgodności warunków transakcji jako alternatywa dla analizy porównawczej,2.Analiza porównywalności – kryteria porównywalności• wymóg porównywalności transakcyjnej i podmiotowej – charakterystyka,• analiza warunków ustalonych pomiędzy podmiotami powiązanymi,• badanie zgodności warunków pomiędzy podmiotami powiązanymi z warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty,• zasady stosowania kryteriów porównywalności w odniesieniu do poszczególnych metod,• omówienie kryteriów porównywalności:o cechy charakterystyczne dóbr, usług lub innych świadczeń,o przebieg transakcji, w tym funkcje, jakie wykonują podmioty w porównywanych transakcjach, biorąc pod uwagę angażowane przez nie aktywa, kapitał ludzki oraz ponoszone ryzyka,o warunki transakcji określone w umowie lub porozumieniu, lub innym dowodzie dokumentującym te warunki,o warunki ekonomiczne występujące w czasie i miejscu, w których dokonano transakcji;o strategia gospodarcza,• wskazówki dotyczące porównywalności wg. Wytycznych OECD,3.Preferowane metody szacowania cen – wykorzystanie w analizach sporządzanych przez podatnika• podatkowe i nie-podatkowe metody szacowania stosowane w analizach porównawczych,• decyzja podatnika co do zastosowania metody – konsekwencje,• omówienie podatkowych metod szacowania cen:o metody tradycyjne szacowania ceno metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej (w wariancie wewnętrznego porównania cen oraz zewnętrznego porównania cen),o metoda ceny odprzedaży (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski brutto, oraz zewnętrznego porównania marży zyski brutto),o metoda rozsądnej marży "koszt plus" (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski brutto, oraz zewnętrznego porównania marży zyski brutto),o metody zysku transakcyjnego,o metoda podziału zysków (w wariancie analizy rezydualnej oraz w wariancie analizy udziału)o metoda marży transakcyjnej netto (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski netto, oraz zewnętrznego porównania marży zyski netto),• inne metody – zakres zastosowania,4.Procedura sporządzania analizy porównawczej• obligatoryjne elementy opisu analizy danych porównawczych wg. rozporządzenia z września 2017r.• Etapy sporządzania analizy porównawczej określone w Wytycznych OECD,• sposoby pozyskiwania danych do przeprowadzenia analizy porównawczej,• zasady wykorzystania baz danych w analizach porównawczych,• bazy danych a charakter transakcji (transakcje materialne, usługowe, finansowe, dotyczące wartości niematerialnych),• charakterystyka, możliwości i ograniczenia baz danych,• analizy porównawcze i bazy danych wykorzystywane w praktyce organów podatkowych,5.Szczególne zasady sporządzania dokumentacji dotyczące wybranych rodzajów transakcji• transakcje finansowe – pożyczki/gwarancje/poręczenia,• wartości niematerialne i prawne,• opłaty licencyjne,• usługi wewnątrzgrupowe CUW,• transakcje wspólnych przedsięwzięć,• restrukturyzacja działalności,6.Usługi o niskiej wartości dodanej• charakterystyka usług o niskiej wartości dodanej,• katalog usług o niskiej wartości dodanej,• niezbędne elementy opisu transakcji,• zasadność stosowania tej uproszczonej formy dokumentacji podatkowej,Grupa docelowa Kadra zarządzająca i członkowie zarządu jednostek, w formie spółek kapitałowych i osobowych, dyrektorzy finansowi, główni księgowi, pracownicy działów księgowych i działów powiązanych zajmujących się kwestiami podatkowymi.Metodologia Minister Finansów przyjął jako jeden z priorytetów weryfikację cen transferowych w podmiotach powiązanych. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych jak i fizycznych w Polsce już od kwietnia 2016 roku otrzymują w ramach czynności sprawdzających wezwania do udzielenia urzędom skarbowym informacji czy prowadzą dokumentację podatkową na podstawie art.9a ustawy o CIT w ramach powiązań kapitałowych, osobowych, rodzinnych. Wykorzystane zostaną doświadczenia wynikające z już prowadzonych kontroli w podmiotach powiązanych, a dodatkowo w celu poprawy skuteczności MF dokona zmian strukturalnych i przeznaczy zasoby na ten kierunek działań.Szkolenie ma na celu wskazanie obszarów ryzyk w jednostkach w zakresie transakcji powiązanych i przygotowanie do sporządzenia dokumentacji za rok bieżący i lata ubiegłe.Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną również najnowsze stanowiska Forum Unii Europejskiej ds. Cen Transferowych będące wytycznymi dla administracji podatkowych w zakresie badania i kontroli transakcji między podmiotami powiązanymi.Certyfikat Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

Czas trwania 2
Początek 2018-04-24
Dane kontaktowe

''

Lokalizacja pomorskieznajdź stancję
Link do oferty Otwórz w nowym oknie
Źródło oferty Logo
tylko kursy e-learning
tylko kursy e-learning

Oferty dostarczają serwisy:

Ostatnio przeglądane oferty

Nie przeglądałeś jeszcze żadnych ofert

Przydatne linki